آمارگیر وبلاگ

پلی رود
لیست محصولات پلی رود
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
اتصال ماده - "1/2*20 اتصال ماده - "1/2*20
6600
کد کالا 10102001200
اتصال ماده - "1/2*25 اتصال ماده - "1/2*25
7800
کد کالا 10102501200
اتصال ماده - "3/4*25 اتصال ماده - "3/4*25
7800
کد کالا 10102503400
اتصال ماده - "1*25 اتصال ماده - "1*25
7800
کد کالا 10102510000
اتصال ماده - "1/2*32 اتصال ماده - "1/2*32
12400
کد کالا 10103201200
اتصال ماده - "3/4*32 اتصال ماده - "3/4*32
12400
کد کالا 10103203400
اتصال ماده - "1*32 اتصال ماده - "1*32
12400
کد کالا 10103210000
اتصال ماده - " 1/4 1*40 اتصال ماده - " 1/4 1*40
27100
کد کالا 10104011400
اتصال ماده - " 1/2 1*50 اتصال ماده - " 1/2 1*50
34300
کد کالا 10105011200
اتصال ماده - "2*50 اتصال ماده - "2*50
34300
کد کالا 10105020000
اتصال ماده - "1/2 1*63 اتصال ماده - "1/2 1*63
59100
کد کالا 10106311200
اتصال ماده - "1/4 1*63 اتصال ماده - "1/4 1*63
59100
کد کالا 10106311400
اتصال ماده - "2*63 اتصال ماده - "2*63
59100
کد کالا 10106320000
اتصال ماده - "2*75 اتصال ماده - "2*75
127800
کد کالا 10107520000
اتصال ماده - "1/2 2*75 اتصال ماده - "1/2 2*75
127800
کد کالا 10107521200
اتصال ماده - "2*90 اتصال ماده - "2*90
241500
کد کالا 10109020000
اتصال ماده - "1/2 2*90 اتصال ماده - "1/2 2*90
241500
کد کالا 10109021200
اتصال ماده - "3*90 اتصال ماده - "3*90
241500
کد کالا 10109030000
اتصال ماده - "3*110 اتصال ماده - "3*110
373200
کد کالا 10111030000
اتصال ماده - "4*110 اتصال ماده - "4*110
373200
کد کالا 10111040000
اتصال ماده - "4*125 اتصال ماده - "4*125
541500
کد کالا 10112540000
اتصال ماده - "5*125 اتصال ماده - "5*125
541500
کد کالا 10112550000
اتصال نر - "1/2*20 اتصال نر - "1/2*20
5700
کد کالا 10202001200
اتصال نر - "1/2*25 اتصال نر - "1/2*25
7600
کد کالا 10202501200
اتصال نر - "3/4*25 اتصال نر - "3/4*25
7600
کد کالا 10202503400
اتصال نر - "1*25 اتصال نر - "1*25
7600
کد کالا 10202510000
اتصال نر - "1*32 اتصال نر - "1*32
13100
کد کالا 10203210000
اتصال نر - "1/4 1*40 اتصال نر - "1/4 1*40
24800
کد کالا 10204011400
اتصال نر - "1/2 1*50 اتصال نر - "1/2 1*50
33600
کد کالا 10205011200
اتصال نر - "2*50 اتصال نر - "2*50
33600
کد کالا 10205020000
اتصال نر - "2*63 اتصال نر - "2*63
58800
کد کالا 10206330000
اتصال نر - "2*75 اتصال نر - "2*75
108400
کد کالا 10207520000
اتصال نر - "1/2 2*75 اتصال نر - "1/2 2*75
108400
کد کالا 10207521200
اتصال نر - "2*90 اتصال نر - "2*90
215600
کد کالا 10209020000
اتصال نر - "3*90 اتصال نر - "3*90
215600
کد کالا 10209030000
اتصال نر - "3*110 اتصال نر - "3*110
327300
کد کالا 10211030000
اتصال نر - "4*110 اتصال نر - "4*110
327300
کد کالا 10211040000
اتصال نر - "4*125 اتصال نر - "4*125
541500
کد کالا 10212540000
اتصال نر - "5*125 اتصال نر - "5*125
541500
کد کالا 10212550000
اتصال فلنچدار - "2*63 اتصال فلنچدار - "2*63
271800
کد کالا 11206320000
اتصال فلنچدار - "1/2 2*75 اتصال فلنچدار - "1/2 2*75
341400
کد کالا 11207521200
اتصال فلنچدار - "3*90 اتصال فلنچدار - "3*90
378500
کد کالا 11209030000
اتصال فلنچدار - "4*90 اتصال فلنچدار - "4*90
391600
کد کالا 11209040000
اتصال فلنچدار - "4*110 اتصال فلنچدار - "4*110
408500
کد کالا 11211040000
اتصال فلنچدار - "4*125 اتصال فلنچدار - "4*125
626500
کد کالا 11212550000
رابط - 20 رابط - 20
9700
کد کالا 10302002000
رابط - 25 رابط - 25
12900
کد کالا 10302502500
رابط - 32 رابط - 32
22300
کد کالا 10303203200
رابط - 40 رابط - 40
37500
کد کالا 10304004000
رابط - 63 رابط - 63
92900
کد کالا 10306306300
رابط - 75 رابط - 75
187200
کد کالا 10307507500
رابط - 90 رابط - 90
341900
کد کالا 10309009000
رابط - 110 رابط - 110
415400
کد کالا 10311011000
رابط - 125 رابط - 125
617700
کد کالا 10312512500
تبدیل - 20*25 تبدیل - 20*25
11120
10402502000
تبدیل - 20*32 تبدیل - 20*32
2300
10403202000
تبدیل - 25*32 تبدیل - 25*32
23600
10403202500
تبدیل - 25*40 تبدیل - 25*40
28500
10404002500
تبدیل - 32*40 تبدیل - 32*40
28500
10404003200
تبدیل - 32*50 تبدیل - 32*50
45400
10405003200
تبدیل - 40*50 تبدیل - 40*50
45400
10405004000
تبدیل - 32*63 تبدیل - 32*63
99600
10406303200
تبدیل - 40*63 تبدیل - 40*63
99600
10406304000
تبدیل - 50*63 تبدیل - 50*63
99600
10406305000
تبدیل - 50*75 تبدیل - 50*75
169500
10407505000
تبدیل - 63*75 تبدیل - 63*75
169500
10407506300
تبدیل - 63*90 تبدیل - 63*90
312500
10409006300
تبدیل - 75*90 تبدیل - 75*90
312500
10409007500
تبدیل - 63*110 تبدیل - 63*110
368500
10411006300
تبدیل - 75*110 تبدیل - 75*110
368500
10411007500
تبدیل - 90*110 تبدیل - 90*110
368500
10411009000
تبدیل - 63*125 تبدیل - 63*125
568200
10412506300
تبدیل - 75*125 تبدیل - 75*125
568200
10412507500
تبدیل - 90*125 تبدیل - 90*125
568200
10412509000
تبدیل - 110*125 تبدیل - 110*125
568200
10412511000
سه راه مساوی - 20 سه راه مساوی - 20
16200
کد کالا 10802002000
سه راه مساوی - 25 سه راه مساوی - 25
19600
کد کالا 10802502500
سه راه مساوی - 32 سه راه مساوی - 32
33400
کد کالا 10803203200
سه راه مساوی - 40 سه راه مساوی - 40
54700
کد کالا 10804004000
سه راه مساوی - 50 سه راه مساوی - 50
87800
کد کالا 10805005000
سه راه مساوی - 63 سه راه مساوی - 63
175100
کد کالا 10806306300
سه راه مساوی - 75 سه راه مساوی - 75
352300
کد کالا 10807507500
سه راه مساوی - 90 سه راه مساوی - 90
535900
کد کالا 10809009000
سه راه مساوی - 110 سه راه مساوی - 110
812800
کد کالا 10811011000
سه راه مساوی - 125 سه راه مساوی - 125
1032800
کد کالا 10812512500
زانو مساوی - 20 زانو مساوی - 20
13100
کد کالا 10502000000
زانو مساوی - 25 زانو مساوی - 25
13800
کد کالا 10502500000
زانو مساوی - 32 زانو مساوی - 32
22700
کد کالا 10503200000
زانو مساوی - 40 زانو مساوی - 40
42300
کد کالا 10504000000
زانو مساوی - 50 زانو مساوی - 50
59900
کد کالا 10505000000
زانو مساوی - 63 زانو مساوی - 63
126400
کد کالا 10506300000
زانو مساوی - 75 زانو مساوی - 75
320200
کد کالا 10507500000
زانو مساوی - 90 زانو مساوی - 90
520200
کد کالا 10509000000
زانو مساوی - 110 زانو مساوی - 110
655900
کد کالا 10511000000
زانو مساوی - 125 زانو مساوی - 125
780600
کد کالا 10512500000
زانو ماده - "1/2 * 20 زانو ماده - "1/2 * 20
10100
کد کالا 10602001200
زانو ماده - "1/2 * 25 زانو ماده - "1/2 * 25
14200
کد کالا 10602501200
زانو ماده - "3/4 * 25 زانو ماده - "3/4 * 25
14200
کد کالا 10602503400
زانو ماده - "1/2 * 32 زانو ماده - "1/2 * 32
21500
کد کالا 10603201200
زانو ماده - "3/4 * 32 زانو ماده - "3/4 * 32
21500
کد کالا 10603203400
زانو ماده - "1 * 32 زانو ماده - "1 * 32
21500
کد کالا 10603210000
زانو ماده - "1/4 1*40 زانو ماده - "1/4 1*40
44600
کد کالا 10604011400
زانو ماده - "1/2 1*50 زانو ماده - "1/2 1*50
59900
کد کالا 10605011200
زانو ماده - "1/4 1*63 زانو ماده - "1/4 1*63
120200
کد کالا 10606311400
زانو ماده - "1/2 1*63 زانو ماده - "1/2 1*63
120200
کد کالا 10606311200
زانو ماده - "2*63 زانو ماده - "2*63
120200
کد کالا 10606320000
زانو ماده - "2*75 زانو ماده - "2*75
352500
کد کالا 10607520000
زانو ماده - "1/2 2*75 زانو ماده - "1/2 2*75
352500
کد کالا 10607521200
زانو ماده - "2*90 زانو ماده - "2*90
555400
کد کالا 10609020000
زانو ماده - "1/2 2*90 زانو ماده - "1/2 2*90
555400
کد کالا 10609021200
زانو ماده - "3*90 زانو ماده - "3*90
555400
کد کالا 10609030000
زانو ماده - "3*110 زانو ماده - "3*110
653400
کد کالا 10611030000
زانو ماده - "4*110 زانو ماده - "4*110
653400
کد کالا 10611040000
زانو ماده - "4*125 زانو ماده - "4*125
713900
کد کالا 10612540000
زانو ماده - "5*125 زانو ماده - "5*125
713900
کد کالا 10612550000
زانو نر - "1/2 *20 زانو نر - "1/2 *20
6800
کدکالا 10702001200
زانو نر - "3/4 *25 زانو نر - "3/4 *25
10500
کدکالا 10702503400
زانو نر - "1*32 زانو نر - "1*32
20700
کدکالا 10703210000
زانو نر - "1/4 1*40 زانو نر - "1/4 1*40
40600
کدکالا 10704011400
زانو نر - "1/2 1*50 زانو نر - "1/2 1*50
56800
کدکالا 10705011200
زانو نر - "1/2 1*63 زانو نر - "1/2 1*63
111300
کدکالا 10706311200
زانو نر - "2*63 زانو نر - "2*63
111300
کدکالا 10706320000
زانو نر - "2*75 زانو نر - "2*75
330600
کدکالا 10707520000
زانو نر - "1/2 2*75 زانو نر - "1/2 2*75
330600
کدکالا 10707521200
زانو نر - "3*90 زانو نر - "3*90
528900
کدکالا 10709030000
زانو نر - "3*110 زانو نر - "3*110
615200
کدکالا 10711030000
زانو نر - "4*110 زانو نر - "4*110
615200
کدکالا 10711040000
زانو نر - "4*125 زانو نر - "4*125
702300
کدکالا 10712540000
زانو نر - "5*125 زانو نر - "5*125
702300
کدکالا 10712550000
سه راه نر - "1/2*20 سه راه نر - "1/2*20
18100
کدکالا 11002001200
سه راه نر - "3/4*25 سه راه نر - "3/4*25
23500
کدکالا 11002503400
سه راه نر - "1*32 سه راه نر - "1*32
37200
کدکالا 11003210000
سه راه نر - "1/4 1*40 سه راه نر - "1/4 1*40
69100
کدکالا 11004011400
سه راه نر - "1/2 1*50 سه راه نر - "1/2 1*50
81200
کدکالا 11005011200
سه راه نر - "2*63 سه راه نر - "2*63
224400
کدکالا 11006320000
سه راه نر - "2*75 سه راه نر - "2*75
338400
کدکالا 11007520000
سه راه نر - "1/2 2*75 سه راه نر - "1/2 2*75
338400
کدکالا 11007521200
سه راه نر - "3*90 سه راه نر - "3*90
446100
کدکالا 11009030000
سه راه نر - "4*110 سه راه نر - "4*110
658300
کدکالا 11011040000
سه راه نر - "4*125 سه راه نر - "4*125
865700
کدکالا 11012540000
سه راه نر - "5*125 سه راه نر - "5*125
865700
کدکالا 11012550000
سه راه ماده - "1/2*20 سه راه ماده - "1/2*20
16400
کدکالا 10902001200
سه راه ماده - "1/2*25 سه راه ماده - "1/2*25
23600
کدکالا 10902501200
سه راه ماده - "3/4*25 سه راه ماده - "3/4*25
23600
کدکالا 10902503400
سه راه ماده - "1/2*32 سه راه ماده - "1/2*32
36300
کدکالا 10903201200
سه راه ماده - "3/4*32 سه راه ماده - "3/4*32
36300
کدکالا 10903203400
سه راه ماده - "1*32 سه راه ماده - "1*32
36300
کدکالا 10903210000
سه راه ماده - "1/4 1*40 سه راه ماده - "1/4 1*40
77100
کدکالا 10904011400
سه راه ماده - "1/2 1*50 سه راه ماده - "1/2 1*50
110000
کدکالا 10905011200
سه راه ماده - "1/2*63 سه راه ماده - "1/2*63
230100
کدکالا 10906301200
سه راه ماده - "1/2 1*63 سه راه ماده - "1/2 1*63
230100
کدکالا 10906311200
سه راه ماده - "2*63 سه راه ماده - "2*63
230100
کدکالا 10906320000
سه راه ماده - "2*75 سه راه ماده - "2*75
410600
کدکالا 10907520000
سه راه ماده - "1/2 2*75 سه راه ماده - "1/2 2*75
410600
کدکالا 10907521200
سه راه ماده - "2*90 سه راه ماده - "2*90
500100
کدکالا 10909020000
سه راه ماده - "1/2 2*90 سه راه ماده - "1/2 2*90
500100
کدکالا 10909021200
سه راه ماده - "3*90 سه راه ماده - "3*90
500100
کدکالا 10909030000
سه راه ماده - "3*110 سه راه ماده - "3*110
695700
کدکالا 10911030000
سه راه ماده - "4*110 سه راه ماده - "4*110
695700
کدکالا 10911040000
سه راه ماده - "4*125 سه راه ماده - "4*125
0
کدکالا 10912540000
سه راه ماده - "5*125 سه راه ماده - "5*125
0
کدکالا 10912550000
درپوش انتهایی - 20 درپوش انتهایی - 20
6900
کدکالا 11302000000
درپوش انتهایی - 25 درپوش انتهایی - 25
8900
کدکالا 11302500000
درپوش انتهایی - 32 درپوش انتهایی - 32
16100
کدکالا 11303200000
درپوش انتهایی - 40 درپوش انتهایی - 40
28100
کدکالا 11304000000
درپوش انتهایی - 50 درپوش انتهایی - 50
37300
کدکالا 11305000000
درپوش انتهایی - 63 درپوش انتهایی - 63
61200
کدکالا 11306300000
درپوش انتهایی - 75 درپوش انتهایی - 75
132200
کدکالا 11307500000
درپوش انتهایی - 90 درپوش انتهایی - 90
289300
کدکالا 11309000000
درپوش انتهایی - 110 درپوش انتهایی - 110
393300
کدکالا 11311000000
درپوش انتهایی - 125 درپوش انتهایی - 125
580500
کدکالا 11312500000
کمربند - "1/2 *20 کمربند - "1/2 *20
5600
کدکالا 11402001200
کمربند - "1/2 *25 کمربند - "1/2 *25
6200
کدکالا 11402501200
کمربند - "3/4*25 کمربند - "3/4*25
6200
کدکالا 11402503400
کمربند - "1/2*32 کمربند - "1/2*32
10300
کدکالا 11403201200
کمربند - "3/4*32 کمربند - "3/4*32
10300
کدکالا 11403203400
کمربند - "1/2*40 کمربند - "1/2*40
14900
کدکالا 11404001200
کمربند - "3/4*40 کمربند - "3/4*40
14900
کدکالا 11404003400
کمربند - "1*40 کمربند - "1*40
14900
کدکالا 11404010000
کمربند - "1/2*50 کمربند - "1/2*50
17600
کدکالا 11405001200
کمربند - "3/4*50 کمربند - "3/4*50
17600
کدکالا 11405003400
کمربند - "1*50 کمربند - "1*50
17600
کدکالا 11405010000
کمربند - "1/2*63 کمربند - "1/2*63
31800
کدکالا 11406301200
کمربند - "3/4*63 کمربند - "3/4*63
31800
کدکالا 11406303400
کمربند - "1*63 کمربند - "1*63
31800
کدکالا 11406310000
کمربند - "1/4 1*63 کمربند - "1/4 1*63
31800
کدکالا 11406311400
کمربند - "1/2 1*63 کمربند - "1/2 1*63
31800
کدکالا 11406311200
کمربند - "2*63 کمربند - "2*63
31800
کدکالا 11406320000
کمربند - "1/2*75 کمربند - "1/2*75
38800
کدکالا 11407501200
کمربند - "3/4*75 کمربند - "3/4*75
38800
کدکالا 11407503400
کمربند - "1*75 کمربند - "1*75
38800
کدکالا 11407510000
کمربند - "1/4 1*75 کمربند - "1/4 1*75
38800
کدکالا 11407511400
کمربند - "1/2 1*75 کمربند - "1/2 1*75
38800
کدکالا 11407511200
کمربند - "2*75 کمربند - "2*75
38800
کدکالا 11407520000
کمربند - "1/2*90 کمربند - "1/2*90
49700
کدکالا 11409001200
کمربند - "3/4*90 کمربند - "3/4*90
49700
کدکالا 11409003400
کمربند - "1*90 کمربند - "1*90
49700
کدکالا 11409010000
کمربند - "1/4 1*90 کمربند - "1/4 1*90
49700
کدکالا 11409011400
کمربند - "1/2 1*90 کمربند - "1/2 1*90
49700
کدکالا 11409011200
کمربند - "2*90 کمربند - "2*90
49700
کدکالا 11409020000
کمربند - "1/2*110 کمربند - "1/2*110
51900
کدکالا 11411001200
کمربند - "3/4*110 کمربند - "3/4*110
51900
کدکالا 11411003400
کمربند - "1*110 کمربند - "1*110
51900
کدکالا 11411010000
کمربند - "1/4 1*110 کمربند - "1/4 1*110
51900
کدکالا 11411011400
کمربند - "1/2 1*110 کمربند - "1/2 1*110
51900
کدکالا 11411011200
کمربند - "2*110 کمربند - "2*110
51900
کدکالا 11411020000
کمربند - "1/2*125 کمربند - "1/2*125
65200
کدکالا 11412501200
کمربند - "3/4*125 کمربند - "3/4*125
65200
کدکالا 11412503400
کمربند - "1*125 کمربند - "1*125
65200
کدکالا 11412510000
کمربند - "1/4 1*125 کمربند - "1/4 1*125
65200
کدکالا 11412511400
کمربند - "1/2 1*125 کمربند - "1/2 1*125
65200
کدکالا 11412511200
کمربند - "2*125 کمربند - "2*125
65200
کدکالا 11412520000
کمربند - "1/2*140 کمربند - "1/2*140
97200
کدکالا 11414001200
کمربند - "3/4*140 کمربند - "3/4*140
97200
کدکالا 11414003400
کمربند - "1*140 کمربند - "1*140
97200
کدکالا 11414010000
کمربند - "1/4 1*140 کمربند - "1/4 1*140
97200
کدکالا 11414011400
کمربند - "1/2 1*140 کمربند - "1/2 1*140
97200
کدکالا 11414011200
کمربند - "2*140 کمربند - "2*140
97200
کدکالا 11414020000
کمربند - "1/2*160 کمربند - "1/2*160
122200
کدکالا 11416001200
کمربند - "3/4*160 کمربند - "3/4*160
122200
کدکالا 11416003400
کمربند - "1*160 کمربند - "1*160
122200
کدکالا 11416010000
کمربند - "1/4 1*160 کمربند - "1/4 1*160
122200
کدکالا 11416011400
کمربند - "1/2 1*160 کمربند - "1/2 1*160
122200
کدکالا 11416011200
کمربند - "2*160 کمربند - "2*160
122200
کدکالا 11416020000
کمربند - "3*160 کمربند - "3*160
122200
کدکالا 11416030000
کمربند - "4*160 کمربند - "4*160
122200
کدکالا 11416040000
کمربند - "1/2*180 کمربند - "1/2*180
172900
کدکالا 11418001200
کمربند - "3/4*180 کمربند - "3/4*180
172900
کدکالا 11418003400
کمربند - "1*180 کمربند - "1*180
172900
کدکالا 11418010000
کمربند - "1/4 1*180 کمربند - "1/4 1*180
172900
کدکالا 11418011400
کمربند - "1/2 1*180 کمربند - "1/2 1*180
172900
کدکالا 11418011200
کمربند - "2*180 کمربند - "2*180
172900
کدکالا 11418020000
کمربند - "1/2*200 کمربند - "1/2*200
189500
کدکالا 11420001200
کمربند - "3/4*200 کمربند - "3/4*200
189500
کدکالا 11420003400
کمربند - "1*200 کمربند - "1*200
189500
کدکالا 11420010000
کمربند - "1/4 1*200 کمربند - "1/4 1*200
189500
کدکالا 11420011400
کمربند - "1/2 1*200 کمربند - "1/2 1*200
189500
کدکالا 11420011200
کمربند - "2*200 کمربند - "2*200
189500
کدکالا 11420020000
کمربند - "3*200 کمربند - "3*200
189500
کدکالا 11420030000
کمربند - "4*200 کمربند - "4*200
189500
کدکالا 11420040000
کمربند - "1/2*250 کمربند - "1/2*250
257900
کدکالا 11425001200
کمربند - "3/4*250 کمربند - "3/4*250
257900
کدکالا 11425003400
کمربند - "1*250 کمربند - "1*250
257900
کدکالا 11425010000
کمربند - "1/4 1*250 کمربند - "1/4 1*250
257900
کدکالا 11425011400
کمربند - "1/2 1*250 کمربند - "1/2 1*250
257900
کدکالا 11425011200
کمربند - "2*250 کمربند - "2*250
257900
کدکالا 11425020000
کمربند - "3*250 کمربند - "3*250
257900
کدکالا 11425030000
کمربند - "4*250 کمربند - "4*250
257900
کدکالا 11425040000
کمربند - "1/2*315 کمربند - "1/2*315
338600
کدکالا 11431501200
کمربند - "3/4*315 کمربند - "3/4*315
338600
کدکالا 11431503400
کمربند - "1*315 کمربند - "1*315
338600
کدکالا 11431510000
کمربند - "1/4 1*315 کمربند - "1/4 1*315
338600
کدکالا 11431511400
کمربند - "1/2 1*315 کمربند - "1/2 1*315
338600
کدکالا 11431511200
کمربند - "2*315 کمربند - "2*315
338600
کدکالا 11431520000
کمربند - "3*315 کمربند - "3*315
338600
کدکالا 11431530000
کمربند - "4*315 کمربند - "4*315
338600
کدکالا 11431540000
فلانچ جوشی - 25 فلانچ جوشی - 25
9200
کدکالا 20102500010
فلانچ جوشی - 32 فلانچ جوشی - 32
9200
کدکالا 20103200006
فلانچ جوشی - 32 فلانچ جوشی - 32
10700
کدکالا 20103200010
فلانچ جوشی - 40 فلانچ جوشی - 40
10700
کدکالا 20104000006
فلانچ جوشی - 40 فلانچ جوشی - 40
12300
کدکالا 20104000010
فلانچ جوشی - 50 فلانچ جوشی - 50
10600
کدکالا 20105000006
فلانچ جوشی - 50 فلانچ جوشی - 50
12100
کدکالا 20105000010
فلانچ جوشی - 63 فلانچ جوشی - 63
12100
کدکالا 20106300006
فلانچ جوشی - 63 فلانچ جوشی - 63
13800
کدکالا 20106300010
فلانچ جوشی - 75 فلانچ جوشی - 75
16100
کدکالا 20107500006
فلانچ جوشی - 75 فلانچ جوشی - 75
17400
کدکالا 20107500010
فلانچ جوشی - 90 فلانچ جوشی - 90
30600
کدکالا 20109000006
فلانچ جوشی - 90 فلانچ جوشی - 90
36900
کدکالا 20109000010
فلانچ جوشی - 110 فلانچ جوشی - 110
35500
کدکالا 20111000006
فلانچ جوشی - 110 فلانچ جوشی - 110
52200
کدکالا 20111000010
فلانچ جوشی - 125 فلانچ جوشی - 125
61300
کدکالا 20112500010
فلانچ جوشی - 125 فلانچ جوشی - 125
54300
کدکالا 20112500006
فلانچ جوشی - 140 فلانچ جوشی - 140
69700
کدکالا 20114000006
فلانچ جوشی - 140 فلانچ جوشی - 140
83500
کدکالا 20114000010
فلانچ جوشی - 160 فلانچ جوشی - 160
94700
کدکالا 20116000006
فلانچ جوشی - 160 فلانچ جوشی - 160
112700
کدکالا 20116000010
فلانچ جوشی - 180 فلانچ جوشی - 180
118300
کدکالا 20118000006
فلانچ جوشی - 180 فلانچ جوشی - 180
146200
کدکالا 20118000010
فلانچ جوشی - 200 فلانچ جوشی - 200
139200
کدکالا 20120000006
فلانچ جوشی - 200 فلانچ جوشی - 200
167100
کدکالا 20120000010
فلانچ جوشی - 225 فلانچ جوشی - 225
208800
کدکالا 20122500006
فلانچ جوشی - 225 فلانچ جوشی - 225
236600
کدکالا 20122500010
فلانچ جوشی - 250 فلانچ جوشی - 250
278400
کدکالا 20125000006
فلانچ جوشی - 250 فلانچ جوشی - 250
306200
کدکالا 20125000010
فلانچ جوشی - 280 فلانچ جوشی - 280
445400
کدکالا 20128000006
فلانچ جوشی - 280 فلانچ جوشی - 280
584600
کدکالا 20128000010
فلانچ جوشی - 315 فلانچ جوشی - 315
361900
کدکالا 20131500006
فلانچ جوشی - 315 فلانچ جوشی - 315
487200
کدکالا 20131500010
فلانچ جوشی - 355 فلانچ جوشی - 355
849200
کدکالا 20135500006
فلانچ جوشی - 355 فلانچ جوشی - 355
918700
کدکالا 20135500010
فلانچ جوشی - 400 فلانچ جوشی - 400
1127500
کدکالا 20140000006
فلانچ جوشی - 400 فلانچ جوشی - 400
1280600
کدکالا 20140000010
فلانچ جوشی - 450 فلانچ جوشی - 450
1948800
کدکالا 20145000006
فلانچ جوشی - 450 فلانچ جوشی - 450
2296800
کدکالا 20145000010
فلانچ جوشی - 500 فلانچ جوشی - 500
2185400
کدکالا 20150000006
فلانچ جوشی - 500 فلانچ جوشی - 500
2463800
کدکالا 20150000010
فلانچ جوشی - 560 فلانچ جوشی - 560
2923200
کدکالا 20156000006
فلانچ جوشی - 560 فلانچ جوشی - 560
3481500
کدکالا 20156000010
فلانچ جوشی - 630 فلانچ جوشی - 630
3062400
کدکالا 20163000006
فلانچ جوشی - 630 فلانچ جوشی - 630
3619200
کدکالا 20163000010
فلانچ جوشی پایه بلند-63 فلانچ جوشی پایه بلند-63
48700
کدکالا 21106300016
فلانچ جوشی پایه بلند-75 فلانچ جوشی پایه بلند-75
57100
کدکالا 21107500016
فلانچ جوشی پایه بلند-90 فلانچ جوشی پایه بلند-90
66800
کدکالا 21109000016
فلانچ جوشی پایه بلند-110 فلانچ جوشی پایه بلند-110
82200
کدکالا 21111000016
فلانچ جوشی پایه بلند-125 فلانچ جوشی پایه بلند-125
94700
کدکالا 21112500016
فلانچ جوشی پایه بلند-140 فلانچ جوشی پایه بلند-140
167100
کدکالا 21114000016
فلانچ جوشی پایه بلند-160 فلانچ جوشی پایه بلند-160
187900
کدکالا 21116000016
فلانچ جوشی پایه بلند-180 فلانچ جوشی پایه بلند-180
222700
کدکالا 21118000016
فلانچ جوشی پایه بلند-200 فلانچ جوشی پایه بلند-200
250600
کدکالا 21120000016
فلانچ جوشی پایه بلند-250 فلانچ جوشی پایه بلند-250
556800
کدکالا 21125000016
فلانچ جوشی پایه بلند-315 فلانچ جوشی پایه بلند-315
999900
کدکالا 21131500016
تبدیل فشار قوی - 20*25 تبدیل فشار قوی - 20*25
23100
کدکالا 20202502010
تبدیل فشار قوی - 20*32 تبدیل فشار قوی - 20*32
23100
کدکالا 20203202010
تبدیل فشار قوی - 25*32 تبدیل فشار قوی - 25*32
23100
کدکالا 20203202510
تبدیل فشار قوی - 20*40 تبدیل فشار قوی - 20*40
23100
کدکالا 20204002010
تبدیل فشار قوی - 25*40 تبدیل فشار قوی - 25*40
23100
کدکالا 20204002510
تبدیل فشار قوی - 32*40 تبدیل فشار قوی - 32*40
23100
کدکالا 20204003210
تبدیل فشار قوی - 25*50 تبدیل فشار قوی - 25*50
23100
کدکالا 20205002510
تبدیل فشار قوی - 32*50 تبدیل فشار قوی - 32*50
23100
کدکالا 20205003210
تبدیل فشار قوی - 40*50 تبدیل فشار قوی - 40*50
23100
کدکالا 20205004010
تبدیل فشار قوی - 40*63 تبدیل فشار قوی - 40*63
23100
کدکالا 20206304010
تبدیل فشار قوی - 50*63 تبدیل فشار قوی - 50*63
18100
کدکالا 20206305006
تبدیل فشار قوی - 50*63 تبدیل فشار قوی - 50*63
20900
کدکالا 20206305010
تبدیل فشار قوی - 50*75 تبدیل فشار قوی - 50*75
20200
کدکالا 20207505006
تبدیل فشار قوی - 50*75 تبدیل فشار قوی - 50*75
24400
کدکالا 20207505010
تبدیل فشار قوی - 63*75 تبدیل فشار قوی - 63*75
20200
کدکالا 20207506306
تبدیل فشار قوی - 63*75 تبدیل فشار قوی - 63*75
24400
کدکالا 20207506310
تبدیل فشار قوی - 63*90 تبدیل فشار قوی - 63*90
22100
کدکالا 20209006306
تبدیل فشار قوی - 63*90 تبدیل فشار قوی - 63*90
27200
کدکالا 20209006310
تبدیل فشار قوی - 75*90 تبدیل فشار قوی - 75*90
27200
کدکالا 20209007510
تبدیل فشار قوی - 75*90 تبدیل فشار قوی - 75*90
22100
کدکالا 20209007506
تبدیل فشار قوی - 63*110 تبدیل فشار قوی - 63*110
40400
کدکالا 20211006306
تبدیل فشار قوی - 63*110 تبدیل فشار قوی - 63*110
54300
کدکالا 20211006310
تبدیل فشار قوی - 75*110 تبدیل فشار قوی - 75*110
40400
کدکالا 20211007506
تبدیل فشار قوی - 75*110 تبدیل فشار قوی - 75*110
54300
کدکالا 20211007510
تبدیل فشار قوی - 90*110 تبدیل فشار قوی - 90*110
40400
کدکالا 20211009006
تبدیل فشار قوی - 90*110 تبدیل فشار قوی - 90*110
54300
کدکالا 20211009010
تبدیل فشار قوی - 63*125 تبدیل فشار قوی - 63*125
43200
کدکالا 20212506306
تبدیل فشار قوی - 63*125 تبدیل فشار قوی - 63*125
68900
کدکالا 20212506310
تبدیل فشار قوی - 75*125 تبدیل فشار قوی - 75*125
43200
کدکالا 20212507506
تبدیل فشار قوی - 75*125 تبدیل فشار قوی - 75*125
43200
کدکالا 20212507506
تبدیل فشار قوی - 75*125 تبدیل فشار قوی - 75*125
68900
کدکالا 20212507510
تبدیل فشار قوی - 90*125 تبدیل فشار قوی - 90*125
43200
کدکالا 20212509006
تبدیل فشار قوی - 90*125 تبدیل فشار قوی - 90*125
68900
کدکالا 20212509010
تبدیل فشار قوی - 110*125 تبدیل فشار قوی - 110*125
43200
کدکالا 20212511006
تبدیل فشار قوی - 110*125 تبدیل فشار قوی - 110*125
68900
کدکالا 20212511010
تبدیل فشار قوی - 110*140 تبدیل فشار قوی - 110*140
105800
کدکالا 20214011006
تبدیل فشار قوی - 110*140 تبدیل فشار قوی - 110*140
136400
کدکالا 20214011010
تبدیل فشار قوی - 125*140 تبدیل فشار قوی - 125*140
105800
کدکالا 20214012506
تبدیل فشار قوی - 125*140 تبدیل فشار قوی - 125*140
136400
کدکالا 20214012510
تبدیل فشار قوی - 90*160 تبدیل فشار قوی - 90*160
103100
کدکالا 20216009006
تبدیل فشار قوی - 90*160 تبدیل فشار قوی - 90*160
109900
کدکالا 20216009010
تبدیل فشار قوی - 110*160 تبدیل فشار قوی - 110*160
103100
کدکالا 20216011006
تبدیل فشار قوی - 110*160 تبدیل فشار قوی - 110*160
109900
کدکالا 20216011010
تبدیل فشار قوی - 125*160 تبدیل فشار قوی - 125*160
103100
کدکالا 20216012506
تبدیل فشار قوی - 125*160 تبدیل فشار قوی - 125*160
109900
کدکالا 20216012510
تبدیل فشار قوی - 140*160 تبدیل فشار قوی - 140*160
103100
کدکالا 20216014006
تبدیل فشار قوی - 140*160 تبدیل فشار قوی - 140*160
194800
کدکالا 20216014010
تبدیل فشار قوی - 90*180 تبدیل فشار قوی - 90*180
181100
کدکالا 2018009006
تبدیل فشار قوی - 90*180 تبدیل فشار قوی - 90*180
208800
کدکالا 20218009010
تبدیل فشار قوی - 110*180 تبدیل فشار قوی - 110*180
181100
کدکالا 20218011006
تبدیل فشار قوی - 110*180 تبدیل فشار قوی - 110*180
208800
کدکالا 20218011010
تبدیل فشار قوی - 125*180 تبدیل فشار قوی - 125*180
181100
کدکالا 20218012506
تبدیل فشار قوی - 125*180 تبدیل فشار قوی - 125*180
208800
کدکالا 20218012510
تبدیل فشار قوی - 140*180 تبدیل فشار قوی - 140*180
181100
کدکالا 20218014006
تبدیل فشار قوی - 140*180 تبدیل فشار قوی - 140*180
208800
کدکالا 20218014010
تبدیل فشار قوی - 160*180 تبدیل فشار قوی - 160*180
181100
کدکالا 20218016006
تبدیل فشار قوی - 160*180 تبدیل فشار قوی - 160*180
208800
کدکالا 20218016010
تبدیل فشار قوی - 90*200 تبدیل فشار قوی - 90*200
179500
کدکالا 20220009006
تبدیل فشار قوی - 90*200 تبدیل فشار قوی - 90*200
207400
کدکالا 20220009010
تبدیل فشار قوی - 110*200 تبدیل فشار قوی - 110*200
179500
کدکالا 20220011006
تبدیل فشار قوی - 110*200 تبدیل فشار قوی - 110*200
207400
کدکالا 20220011010
تبدیل فشار قوی - 125*200 تبدیل فشار قوی - 125*200
179500
کدکالا 20220012506
تبدیل فشار قوی - 125*200 تبدیل فشار قوی - 125*200
207400
کدکالا 20220012510
تبدیل فشار قوی - 160*200 تبدیل فشار قوی - 160*200
179500
کدکالا 20220016006
تبدیل فشار قوی - 160*200 تبدیل فشار قوی - 160*200
207400
کدکالا 20220016010
تبدیل فشار قوی - 180*200 تبدیل فشار قوی - 180*200
179500
کدکالا 20220018006
تبدیل فشار قوی - 180*200 تبدیل فشار قوی - 180*200
207400
کدکالا 20220018010
تبدیل فشار قوی - 160*225 تبدیل فشار قوی - 160*225
236600
کدکالا 20222516006
تبدیل فشار قوی - 160*225 تبدیل فشار قوی - 160*225
264500
کدکالا 20222516010
تبدیل فشار قوی - 200*225 تبدیل فشار قوی - 200*225
236600
کدکالا 20222520006
تبدیل فشار قوی - 200*225 تبدیل فشار قوی - 200*225
264500
کدکالا 20222520010
تبدیل فشار قوی - 110*250 تبدیل فشار قوی - 110*250
285400
کدکالا 20225011006
تبدیل فشار قوی - 110*250 تبدیل فشار قوی - 110*250
334100
کدکالا 20225011010
تبدیل فشار قوی - 125*250 تبدیل فشار قوی - 125*250
285400
کدکالا 20225012506
تبدیل فشار قوی - 125*250 تبدیل فشار قوی - 125*250
334100
کدکالا 20225012510
تبدیل فشار قوی - 160*250 تبدیل فشار قوی - 160*250
285400
کدکالا 20225016006
تبدیل فشار قوی - 160*250 تبدیل فشار قوی - 160*250
334100
کدکالا 20225016010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
32*20*32 کد 20403202010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
32*25*32 کد 20403202510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
40*25*40 کد 20404002510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
40*32*40 کد 20404003210
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
50*32*50 کد 20405003210
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48700
50*40*50 کد 20405004010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
41800
63*50*63 کد 20406305006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
48800
63*50*63 کد 20406305010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
69600
75*50*75 کد 20407505006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
76600
75*50*75 کد 20407505010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
69600
75*63*75 کد 20407506306
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
76600
75*63*75 کد 20407506310
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
97500
90*63*90 کد 20409006306
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
114200
90*63*90 کد 20409006310
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
97500
90*75*90 کد 20409007506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
114200
90*75*90 کد 20409007510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
103100
110*63*110 کد 20411006306
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
111400
110*63*110 کد 20411006310
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
103100
110*75*110 کد 20411007506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
111400
110*75*110 کد 20411007510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
103100
110*90*110 کد 20411009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
111400
110*90*110 کد 20411009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
165700
125*63*125 کد 20412506306
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
221400
125*63*125 کد 20412506310
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
165700
125*75*125 کد 20412507506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
221400
125*75*125 کد 20412507510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
165700
125*90*125 کد 20412509006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
221400
125*90*125 کد 20412509010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
165700
125*110*125 کد 20412511006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
221400
125*110*125 کد 20412511010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
341200
140*90*140 کد 20414009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
556800
140*90*140 کد 20414009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
341200
140*110*140 کد 20414011006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
556800
140*110*140 کد 20414011010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
341200
140*125*140 کد 20414012506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
556800
140*125*140 کد 20414012510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
354900
160*90*160 کد 20416009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
424600
160*90*160 کد 20416009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
354900
160*110*160 کد 20416011006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
424600
160*110*160 کد 20416011010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
354900
160*125*160 کد 20416012506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
424600
160*125*160 کد 20416012510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
354900
160*140*160 کد 20416014006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
549800
160*140*160 کد 20416014010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737700
180*90*180 کد 20418009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
890800
180*90*180 کد 20418009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737700
180*110*180 کد 20418011006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
890800
180*110*180 کد 20418011010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737800
180*125*180 کد 20418012506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
890900
180*125*180 کد 20418012510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737800
180*140*180 کد 20418014006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
890900
180*140*180 کد 20418014010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737800
180*160*180 کد 20418016006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
890900
180*160*180 کد 20418016010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
501200
200*90*200 کد 2042009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
626400
200*90*200 کد 2042009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
501200
200*110*200 کد 20420011006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
626400
200*110*200 کد 20420011010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
709900
200*125*200 کد 20420012506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
904800
200*125*200 کد 20420012510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
709900
200*140*200 کد 20420014006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
904800
200*140*200 کد 20420014010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
640300
200*160*200 کد 20420016006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
765600
200*160*200 کد 20420016010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
737700
200*180*200 کد 20420018006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
946500
200*180*200 کد 20420018010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
765600
250*90*250 کد 20425009006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
904800
250*90*250 کد 20425009010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
765600
250*110*250 کد 20425011006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
904800
250*110*250 کد 20425011010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821280
250*125*250 کد 20425012506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030500
250*125*250 کد 20425012510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821300
250*140*250 کد 20425014006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030500
250*140*250 کد 20425014010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821300
250*160*250 کد 20425016006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030500
250*160*250 کد 20425016010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821300
250*180*250 کد 20425018006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030500
250*180*250 کد 20425018010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821300
250*200*250 کد 20425020006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030500
250*200*250 کد 20425020010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
821300
250*225*250 کد 20425022506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1030300
250*225*250 کد 20425022510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1642600
315*110*315 کد 20431511006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1990600
315*110*315 کد 20431511010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1642600
315*125*315 کد 20431512506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1990600
315*125*315 کد 20431512510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1559100
315*160*315 کد 20431516006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1795700
315*160*315 کد 20431516010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1378100
315*180*315 کد 20431518006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1795700
315*180*315 کد 20431518010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1378100
315*200*315 کد 20431520006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1795700
315*200*315 کد 20431520010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1378100
315*225*315 کد 20431522506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1795700
315*225*315 کد 20431522510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1378100
315*250*315 کد 20431525006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1795700
315*250*315 کد 20431525010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
1642600
315*280*315 کد 20431528006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2296800
315*280*315 کد 20431528010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2282800
355*200*355 کد 20435520006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2756200
355*200*355 کد 20435520010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2282800
355*250*355 کد 20435525006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2756200
355*250*355 کد 20435525010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2282800
355*315*355 کد 20435531506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2756200
355*315*355 کد 20435531510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2282800
400*200*400 کد 20440020006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2756200
400*200*400 کد 20440020010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2282800
400*250*400 کد 20440025006
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2756200
400*250*400 کد 20440025010
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2477800
400*315*400 کد 20440031506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2978800
400*315*400 کد 20440031510
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2477700
400*355*400 کد 20440035506
3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90 3راه تبدیل جوشی فشار قوی 90
2978800
400*355*400 کد 20440035510
3راه جوشی فشار قوی90-32mm 3راه جوشی فشار قوی90-32mm
34800
کد 20303200010
3راه جوشی فشار قوی90-50mm 3راه جوشی فشار قوی90-50mm
34800
کد 20305000010
3راه جوشی فشار قوی90-63mm 3راه جوشی فشار قوی90-63mm
41800
کد 20306300006
3راه جوشی فشار قوی90-63mm 3راه جوشی فشار قوی90-63mm
48800
کد 20306300010
3راه جوشی فشار قوی90-75mm 3راه جوشی فشار قوی90-75mm
48800
کد 20307500006
3راه جوشی فشار قوی90-75mm 3راه جوشی فشار قوی90-75mm
62600
کد 20307500010
3راه جوشی فشار قوی90-90mm 3راه جوشی فشار قوی90-90mm
69600
کد 20309000006
3راه جوشی فشار قوی90-90mm 3راه جوشی فشار قوی90-90mm
83500
کد 20309000010
3راه جوشی فشار قوی90-110 3راه جوشی فشار قوی90-110
111400
کد 20311000006
3راه جوشی فشار قوی90-110 3راه جوشی فشار قوی90-110
139200
کد 20311000010
3راه جوشی فشار قوی90-125 3راه جوشی فشار قوی90-125
111400
کد 20312500006
3راه جوشی فشار قوی90-125 3راه جوشی فشار قوی90-125
153200
کد 20312500010
3راه جوشی فشار قوی90-140 3راه جوشی فشار قوی90-140
208800
کد 20314000006
3راه جوشی فشار قوی90-140 3راه جوشی فشار قوی90-140
250600
کد 20314000010
3راه جوشی فشار قوی90-160 3راه جوشی فشار قوی90-160
361900
کد 20316000006
3راه جوشی فشار قوی90-160 3راه جوشی فشار قوی90-160
417600
کد 20316000010
3راه جوشی فشار قوی90-180 3راه جوشی فشار قوی90-180
417600
کد 20318000006
3راه جوشی فشار قوی90-180 3راه جوشی فشار قوی90-180
487200
کد 20318000010
3راه جوشی فشار قوی90-200 3راه جوشی فشار قوی90-200
528900
کد 20320000006
3راه جوشی فشار قوی90-250 3راه جوشی فشار قوی90-250
835200
کد 20325000006
3راه جوشی فشار قوی90-250 3راه جوشی فشار قوی90-250
974400
کد 20325000010
3راه جوشی فشار قوی90-315 3راه جوشی فشار قوی90-315
1489400
کد 20331500006
3راه جوشی فشار قوی90-315 3راه جوشی فشار قوی90-315
1851400
کد 20331500010
3راه جوشی فشار قوی90-355 3راه جوشی فشار قوی90-355
2268900
کد 20335500006
3راه جوشی فشار قوی90-355 3راه جوشی فشار قوی90-355
2756200
کد 20335500010
3راه جوشی فشار قوی90-400 3راه جوشی فشار قوی90-400
2477700
کد 20340000006
3راه جوشی فشار قوی90-400 3راه جوشی فشار قوی90-400
3090200
کد 20340000010
زانو جوشی فشار قوی90-32mm زانو جوشی فشار قوی90-32mm
45900
کد 20503200010
زانو جوشی فشار قوی90-40mm زانو جوشی فشار قوی90-40mm
45900
کد 20504000010
زانو جوشی فشار قوی90-50mm زانو جوشی فشار قوی90-50mm
45900
کد 20505000010
زانو جوشی فشار قوی90-63mm زانو جوشی فشار قوی90-63mm
44600
کد 20506300006
زانو جوشی فشار قوی90-63mm زانو جوشی فشار قوی90-63mm
49400
کد 20506300010
زانو جوشی فشار قوی90-75mm زانو جوشی فشار قوی90-75mm
49400
کد 20507500006
زانو جوشی فشار قوی90-75mm زانو جوشی فشار قوی90-75mm
52900
کد 20507500010
زانو جوشی فشار قوی90-90mm زانو جوشی فشار قوی90-90mm
51500
کد 20509000006
زانو جوشی فشار قوی90-90mm زانو جوشی فشار قوی90-90mm
55700
کد 20509000010
زانو جوشی فشار قوی90-110 زانو جوشی فشار قوی90-110
69600
کد 20511000006
زانو جوشی فشار قوی90-110 زانو جوشی فشار قوی90-110
83500
کد 20511000010
زانو جوشی فشار قوی90-125 زانو جوشی فشار قوی90-125
146200
کد 20512500006
زانو جوشی فشار قوی90-125 زانو جوشی فشار قوی90-125
167100
کد 20512500010
زانو جوشی فشار قوی90-140 زانو جوشی فشار قوی90-140
246500
کد 20514000006
زانو جوشی فشار قوی90-140 زانو جوشی فشار قوی90-140
341100
کد 20514000010
زانو جوشی فشار قوی90-160 زانو جوشی فشار قوی90-160
285400
کد 20516000006
زانو جوشی فشار قوی90-160 زانو جوشی فشار قوی90-160
348100
کد 20516000010
زانو جوشی فشار قوی90-180 زانو جوشی فشار قوی90-180
389800
کد 20518000006
زانو جوشی فشار قوی90-180 زانو جوشی فشار قوی90-180
501100
کد 20518000010
زانو جوشی فشار قوی90-200 زانو جوشی فشار قوی90-200
417600
کد 20520000006
زانو جوشی فشار قوی90-200 زانو جوشی فشار قوی90-200
556800
کد 20520000010
زانو جوشی فشار قوی90-250 زانو جوشی فشار قوی90-250
654200
کد 20525000006
زانو جوشی فشار قوی90-250 زانو جوشی فشار قوی90-250
751700
کد 20525000010
زانو جوشی فشار قوی90-315 زانو جوشی فشار قوی90-315
1113600
کد 20531500006
زانو جوشی فشار قوی90-315 زانو جوشی فشار قوی90-315
1252800
کد 20531500010
زانو جوشی فشار قوی90-400 زانو جوشی فشار قوی90-400
2018400
کد 20540000006
زانو جوشی فشار قوی90-400 زانو جوشی فشار قوی90-400
2575200
کد 20540000010
زانو جوشی فشار قوی45-32mm زانو جوشی فشار قوی45-32mm
48700
کد 20603200010
زانو جوشی فشار قوی45-40mm زانو جوشی فشار قوی45-40mm
48700
کد 20604000010
زانو جوشی فشار قوی45-50mm زانو جوشی فشار قوی45-50mm
48700
کد 20605000010
زانو جوشی فشار قوی45-63mm زانو جوشی فشار قوی45-63mm
48700
کد 20606300006
زانو جوشی فشار قوی45-63mm زانو جوشی فشار قوی45-63mm
50200
کد 20606300010
زانو جوشی فشار قوی45-75mm زانو جوشی فشار قوی45-75mm
51500
کد 20607500006
زانو جوشی فشار قوی45-75mm زانو جوشی فشار قوی45-75mm
52900
کد 20607500010
زانو جوشی فشار قوی45-90mm زانو جوشی فشار قوی45-90mm
52900
کد 20609000006
زانو جوشی فشار قوی45-90mm زانو جوشی فشار قوی45-90mm
55700
کد 20609000010
زانو جوشی فشار قوی45-110 زانو جوشی فشار قوی45-110
69600
کد 20611000006
زانو جوشی فشار قوی45-110 زانو جوشی فشار قوی45-110
83500
کد 20611000010
زانو جوشی فشار قوی45-125 زانو جوشی فشار قوی45-125
125300
کد 20612500006
زانو جوشی فشار قوی45-125 زانو جوشی فشار قوی45-125
137800
کد 20612500010
زانو جوشی فشار قوی45-160 زانو جوشی فشار قوی45-160
215800
کد 20616000006
زانو جوشی فشار قوی45-160 زانو جوشی فشار قوی45-160
278400
کد 20616000010
زانو جوشی فشار قوی45-200 زانو جوشی فشار قوی45-200
348100
کد 20620000006
زانو جوشی فشار قوی45-200 زانو جوشی فشار قوی45-200
403700
کد 20620000010
زانو جوشی فشار قوی45-250 زانو جوشی فشار قوی45-250
696500
کد 20625000006
زانو جوشی فشار قوی45-250 زانو جوشی فشار قوی45-250
723800
کد 20625000010
زانو جوشی فشار قوی45-315 زانو جوشی فشار قوی45-315
1113600
کد 20631500006
زانو جوشی فشار قوی45-315 زانو جوشی فشار قوی45-315
1280600
کد 20631500010
تبدیل فشار قوی-200*250 تبدیل فشار قوی-200*250
278400
کد 20225020006
تبدیل فشار قوی-200*250 تبدیل فشار قوی-200*250
320200
کد 20225020010
تبدیل فشار قوی-200*280 تبدیل فشار قوی-200*280
417600
کد 20228020006
تبدیل فشار قوی-200*280 تبدیل فشار قوی-200*280
487200
کد 20228020010
تبدیل فشار قوی-225*280 تبدیل فشار قوی-225*280
417600
کد 20228022506
تبدیل فشار قوی-225*280 تبدیل فشار قوی-225*280
487200
کد 20228022510
تبدیل فشار قوی-250*280 تبدیل فشار قوی-250*280
417600
کد 20228025006
تبدیل فشار قوی-250*280 تبدیل فشار قوی-250*280
487200
کد 20228025010
تبدیل فشار قوی-110*315 تبدیل فشار قوی-110*315
570700
کد 20231511006
تبدیل فشار قوی-110*315 تبدیل فشار قوی-110*315
626400
کد 20231511010
تبدیل فشار قوی-125*315 تبدیل فشار قوی-125*315
570700
کد 20231512506
تبدیل فشار قوی-125*315 تبدیل فشار قوی-125*315
626400
کد 20231512510
تبدیل فشار قوی-160*315 تبدیل فشار قوی-160*315
570700
کد 20231516006
تبدیل فشار قوی-160*315 تبدیل فشار قوی-160*315
626400
کد 20231516010
تبدیل فشار قوی-200*315 تبدیل فشار قوی-200*315
570700
کد 20231520006
تبدیل فشار قوی-200*315 تبدیل فشار قوی-200*315
626400
کد 20231520010
تبدیل فشار قوی-250*315 تبدیل فشار قوی-250*315
570700
کد 20231525006
تبدیل فشار قوی-250*315 تبدیل فشار قوی-250*315
626400
کد 20231525010
تبدیل فشار قوی-200*355 تبدیل فشار قوی-200*355
974400
کد 20235520006
تبدیل فشار قوی-200*355 تبدیل فشار قوی-200*355
1044000
کد 20235520010
تبدیل فشار قوی-250*355 تبدیل فشار قوی-250*355
974400
کد 20235525006
تبدیل فشار قوی-250*355 تبدیل فشار قوی-250*355
1044100
کد 20235525010
تبدیل فشار قوی-315*355 تبدیل فشار قوی-315*355
974400
کد 20235531506
تبدیل فشار قوی-315*355 تبدیل فشار قوی-315*355
1044100
کد 20235531510
تبدیل فشار قوی-200*400 تبدیل فشار قوی-200*400
1169300
کد 20240020006
تبدیل فشار قوی-200*400 تبدیل فشار قوی-200*400
1308500
کد 20240020010
تبدیل فشار قوی-250*400 تبدیل فشار قوی-250*400
974400
کد 20240025006
تبدیل فشار قوی-250*400 تبدیل فشار قوی-250*400
1044100
کد 20240025010
تبدیل فشار قوی-315*400 تبدیل فشار قوی-315*400
974400
کد 20240031506
تبدیل فشار قوی-315*400 تبدیل فشار قوی-315*400
974400
کد 20240031510
تبدیل فشار قوی-355*400 تبدیل فشار قوی-355*400
974400
کد 20240035506
تبدیل فشار قوی-355*400 تبدیل فشار قوی-355*400
1044100
کد 20240035510
کپ فشار قوی-20mm کپ فشار قوی-20mm
4500
کد 20702000010
کپ فشار قوی-25mm کپ فشار قوی-25mm
6100
کد 20702500010
کپ فشار قوی-32mm کپ فشار قوی-32mm
11800
کد 20703200010
کپ فشار قوی-40mm کپ فشار قوی-40mm
22300
کد 20704000010
کپ فشار قوی-50mm کپ فشار قوی-50mm
47300
کد 20705000010
کپ فشار قوی-63mm کپ فشار قوی-63mm
48700
کد 20706300010
کپ فشار قوی-75mm کپ فشار قوی-75mm
51500
کد 20707500010
کپ فشار قوی-90mm کپ فشار قوی-90mm
54300
کد 20709000010
کپ فشار قوی-110mm کپ فشار قوی-110mm
68200
کد 20711000010
کپ فشار قوی-125mm کپ فشار قوی-125mm
82200
کد 20712500010
کپ فشار قوی-140mm کپ فشار قوی-140mm
179600
کد 20714000010
کپ فشار قوی-160mm کپ فشار قوی-160mm
181100
کد 20716000010
کپ فشار قوی-180mm کپ فشار قوی-180mm
264500
کد 20718000010
کپ فشار قوی-200mm کپ فشار قوی-200mm
250600
کد 20720000010
کپ فشار قوی-250mm کپ فشار قوی-250mm
438500
کد 20725000010
کپ فشار قوی-315mm کپ فشار قوی-315mm
647300
کد 20731500010
کپ فشار قوی-355mm کپ فشار قوی-355mm
723800
کد 20735500010
کپ فشار قوی-400mm کپ فشار قوی-400mm
765600
کد 20740000010
کپ فشار قوی-450mm کپ فشار قوی-450mm
835200
کد 20745000010
کپ فشار قوی-500mm کپ فشار قوی-500mm
918700
کد 20750000010
3راه جوشی 45- 50*63 3راه جوشی 45- 50*63
24500
کد 28506305000
3راه جوشی 45- 63 3راه جوشی 45- 63
24500
کد 28506300000
3راه جوشی 45- 63*75 3راه جوشی 45- 63*75
39100
کد 28507506300
3راه جوشی 45- 75 3راه جوشی 45- 75
39100
کد 28507500000
3راه جوشی 45- 63*90 3راه جوشی 45- 63*90
72300
کد 28509006300
3راه جوشی 45- 90 3راه جوشی 45- 90
72300
کد 28509000000
3راه جوشی 45- 63*110 3راه جوشی 45- 63*110
74700
کد 28511006300
3راه جوشی 45- 75*110 3راه جوشی 45- 75*110
74700
کد 28511007500
3راه جوشی 45- 90*110 3راه جوشی 45- 90*110
74700
کد 28511009000
3راه جوشی 45- 110 3راه جوشی 45- 110
74700
کد 28511000000
3راه جوشی 45- 110*125 3راه جوشی 45- 110*125
101500
کد 28512511000
3راه جوشی 45- 125 3راه جوشی 45- 125
101500
کد 28512500000
3راه جوشی 45- 110*160 3راه جوشی 45- 110*160
209800
کد 28516011000
3راه جوشی 45- 160 3راه جوشی 45- 160
209800
کد 28516000000
3راه جوشی 90- 50 3راه جوشی 90- 50
15700
کد 28405000000
3راه جوشی 90- 50*63 3راه جوشی 90- 50*63
25100
کد 28406305000
3راه جوشی 90- 63 3راه جوشی 90- 63
25100
کد 28406300000
3راه جوشی 90- 75 3راه جوشی 90- 75
41100
کد 28407500000
3راه جوشی 90- 90 3راه جوشی 90- 90
67200
کد 28409000000
3راه جوشی 90- 63*110 3راه جوشی 90- 63*110
74500
کد 28411006300
3راه جوشی 90- 110 3راه جوشی 90- 110
74500
کد 28411000000
3راه جوشی 90- 125 3راه جوشی 90- 125
107800
کد 28412500000
3راه جوشی 90- 90*160 3راه جوشی 90- 90*160
182300
کد 28416009000
3راه جوشی 90- 110*160 3راه جوشی 90- 110*160
182300
کد 28416011000
3راه جوشی 90- 125*160 3راه جوشی 90- 125*160
182300
کد 28416012500
3راه جوشی 90- 160 3راه جوشی 90- 160
182300
کد 28416000000
موفه کوتاه- 50 موفه کوتاه- 50
34200
کد 28205000000
موفه کوتاه- 63 موفه کوتاه- 63
52700
کد 28206300000
موفه کوتاه- 75 موفه کوتاه- 75
59100
کد 28207500000
موفه کوتاه- 90 موفه کوتاه- 90
74500
کد 28209000000
موفه کوتاه- 110 موفه کوتاه- 110
105300
کد 28211000000
موفه کوتاه- 125 موفه کوتاه- 125
143800
کد 28212500000
موفه کوتاه- 160 موفه کوتاه- 160
189100
کد 28216000000
موفه بلند - 50 موفه بلند - 50
65700
کد 28305000000
موفه بلند - 63 موفه بلند - 63
74400
کد 28306300000
موفه بلند - 75 موفه بلند - 75
76400
کد 28307500000
موفه بلند - 90 موفه بلند - 90
87200
کد 28309000000
موفه بلند - 110 موفه بلند - 110
112900
کد 28311000000
موفه بلند - 125 موفه بلند - 125
153700
کد 28312500000
موفه بلند - 160 موفه بلند - 160
212900
کد 28316000000
دریچه بازدید - 63 دریچه بازدید - 63
26600
کد 29106300000
دریچه بازدید - 110 دریچه بازدید - 110
53400
کد 29111000000
زانو جوشی 90- 50 زانو جوشی 90- 50
6800
کد 28805000000
زانو جوشی 90- 63 زانو جوشی 90- 63
14500
کد 28806300000
زانو جوشی 90- 75 زانو جوشی 90- 75
29100
کد 28807500000
زانو جوشی 90- 90 زانو جوشی 90- 90
43500
کد 28809000000
زانو جوشی 90- 110 زانو جوشی 90- 110
47800
کد 28811000000
زانو جوشی 90- 125 زانو جوشی 90- 125
128700
کد 28812500000
زانو جوشی 90- 160 زانو جوشی 90- 160
182100
کد 28816000000
زانو جوشی 45- 50 زانو جوشی 45- 50
6400
کد 28905000000
زانو جوشی 45- 63 زانو جوشی 45- 63
12200
کد 28906300000
زانو جوشی 45- 75 زانو جوشی 45- 75
25500
کد 28907500000
زانو جوشی 45- 90 زانو جوشی 45- 90
38300
کد 28909000000
زانو جوشی 45- 110 زانو جوشی 45- 110
45800
کد 28911000000
زانو جوشی 45- 125 زانو جوشی 45- 125
119500
کد 28912500000
زانو جوشی 45- 160 زانو جوشی 45- 160
184500
کد 28916000000
سیفون- 50 سیفون- 50
30800
کد 29005000000
سیفون- 63 سیفون- 63
66700
کد 29006300000
سیفون- 75 سیفون- 75
117200
کد 29007500000
سیفون- 90 سیفون- 90
151900
کد 29009000000
سیفون- 110 سیفون- 110
182100
کد 29011000000
تبدیل جوشی- 50*63 تبدیل جوشی- 50*63
6700
کد 28606305000
تبدیل جوشی- 50*75 تبدیل جوشی- 50*75
8500
کد 28607505000
تبدیل جوشی- 63*75 تبدیل جوشی- 63*75
8500
کد 28607506300
تبدیل جوشی- 63*90 تبدیل جوشی- 63*90
10500
کد 28609006300
تبدیل جوشی- 75*90 تبدیل جوشی- 75*90
10500
کد 28609007500
تبدیل جوشی- 63*110 تبدیل جوشی- 63*110
13300
کد 28611006300
تبدیل جوشی- 75*110 تبدیل جوشی- 75*110
16200
کد 28611007500
تبدیل جوشی- 90*110 تبدیل جوشی- 90*110
16900
کد 28611009000
تبدیل جوشی- 110*125 تبدیل جوشی- 110*125
43600
کد 28612511000
تبدیل جوشی- 110*160 تبدیل جوشی- 110*160
46200
کد 28616011000
تبدیل جوشی- 125*160 تبدیل جوشی- 125*160
46200
کد 28616012500
درپوش تست- 50 درپوش تست- 50
930
کد 28705000000
درپوش تست- 63 درپوش تست- 63
1340
کد 28706300000
درپوش تست- 75 درپوش تست- 75
1850
کد 28707500000
درپوش تست- 90 درپوش تست- 90
2650
کد 28709000000
درپوش تست- 110 درپوش تست- 110
4310
کد 28711000000
درپوش تست- 125 درپوش تست- 125
5510
کد 28712500000
درپوش تست- 160 درپوش تست- 160
9160
کد 28716000000
شیر انشعاب- 16 شیر انشعاب- 16
7700
کد 30101601600
شیر انشعاب- "1/2*16 شیر انشعاب- "1/2*16
7700
کد 30101201600
شیر انشعاب- "1/2*"1/2 شیر انشعاب- "1/2*"1/2
8500
کد 30101201200
شیر انشعاب- تیپ*"1/2 شیر انشعاب- تیپ*"1/2
8500
کد 30101200800
شیر انشعاب- تیپ*16 شیر انشعاب- تیپ*16
8500
کد 30101600800
شیر انشعاب- بست ابتدائی*16 شیر انشعاب- بست ابتدائی*16
7700
کد 30101600900
شیر انشعاب- بست ابتدائی*"1/2 شیر انشعاب- بست ابتدائی*"1/2
7700
کد 30101200900
شیر انشعاب- تیپ*بست ابتدائی شیر انشعاب- تیپ*بست ابتدائی
8500
کد 30100800900
شیر انشعاب- تیپ*تیپ شیر انشعاب- تیپ*تیپ
8500
کد 30100800800
شیر انشعاب- 5/8*16 شیر انشعاب- 5/8*16
7700
کد 30101605800
شیر انشعاب- تیپ*5/8 شیر انشعاب- تیپ*5/8
8500
کد 30100805800
شیر انشعاب- 5/8*1/2 شیر انشعاب- 5/8*1/2
7700
کد 30101205800
مغزی دنده ای "1/2 مغزی دنده ای "1/2
1810
کد 15101201200
مغزی دنده ای "3/4 مغزی دنده ای "3/4
2450
کد 15103403400
مغزی دنده ای "1 مغزی دنده ای "1
4500
کد 15110010000
مغزی دنده ای "1/4 1 مغزی دنده ای "1/4 1
5400
کد 15111411400
مغزی دنده ای "1/2 1 مغزی دنده ای "1/2 1
6900
کد 15111211200
مغزی دنده ای "2 مغزی دنده ای "2
11500
کد 15120020000
3راهی 16- 16*16*16 3راهی 16- 16*16*16
930
کد 30301601600
زابط 16- 16*16 زابط 16- 16*16
400
کد 30201601600
بست ابتدائی 16 بست ابتدائی 16
400
کد 30201603800
بست انتهائی 16 بست انتهائی 16
330
کد 30501600000
سر شلنگی" 1/2*16 سر شلنگی" 1/2*16
630
کد 30201601200
درپوش دنده ای "1/2 درپوش دنده ای "1/2
1500
کد 15301200000
درپوش دنده ای "3/4 درپوش دنده ای "3/4
2100
کد 15303400000
درپوش دنده ای "1 درپوش دنده ای "1
3830
کد 15310000000
درپوش دنده ای "1/4 1 درپوش دنده ای "1/4 1
4880
کد 15311400000
درپوش دنده ای "1/2 1 درپوش دنده ای "1/2 1
6100
کد 15311200000
درپوش دنده ای "2 درپوش دنده ای "2
10100
کد 15320000000
زانو 16 - 16*16 زانو 16 - 16*16
990
کد 30401601600
بست ابتدائی 5/8 بست ابتدائی 5/8
690
کد 30201605800
شیر خودکار 25-"1 شیر خودکار 25-"1
57400
کد 32002510000
شیر خودکار 40-"1/2 1 شیر خودکار 40-"1/2 1
90500
کد 32004011200
شیر خودکار 50-"2 شیر خودکار 50-"2
100400
کد 32005020000
اسپلیت رینگ اتصالات-20 اسپلیت رینگ اتصالات-20
870
کد 40102000000
اسپلیت رینگ اتصالات-25 اسپلیت رینگ اتصالات-25
1180
کد 40102500000
اسپلیت رینگ اتصالات-32 اسپلیت رینگ اتصالات-32
2308
کد 40103200000
اسپلیت رینگ اتصالات-40 اسپلیت رینگ اتصالات-40
4460
کد 40104000000
اسپلیت رینگ اتصالات-50 اسپلیت رینگ اتصالات-50
7250
کد 40105000000
اسپلیت رینگ اتصالات-63 اسپلیت رینگ اتصالات-63
11600
کد 40106300000
اسپلیت رینگ اتصالات-75 اسپلیت رینگ اتصالات-75
19070
کد 40107500000
اسپلیت رینگ اتصالات-90 اسپلیت رینگ اتصالات-90
26940
کد 40109000000
اسپلیت رینگ اتصالات-110 اسپلیت رینگ اتصالات-110
26940
کد 40111000000
اسپلیت رینگ اتصالات-125 اسپلیت رینگ اتصالات-125
53890
کد 40112500000
بوشینگ اتصالات- 20 بوشینگ اتصالات- 20
440
کد 40202000000
بوشینگ اتصالات- 25 بوشینگ اتصالات- 25
610
کد 40202500000
بوشینگ اتصالات- 32 بوشینگ اتصالات- 32
1050
کد 40203200000
بوشینگ اتصالات- 40 بوشینگ اتصالات- 40
1790
کد 40204000000
بوشینگ اتصالات- 50 بوشینگ اتصالات- 50
2660
کد 40205000000
بوشینگ اتصالات- 63 بوشینگ اتصالات- 63
3130
کد 40206300000
بوشینگ اتصالات- 75 بوشینگ اتصالات- 75
6260
کد 40207500000
بوشینگ اتصالات- 90 بوشینگ اتصالات- 90
9530
کد 40209000000
بوشینگ اتصالات- 110 بوشینگ اتصالات- 110
11930
کد 40211000000
بوشینگ اتصالات- 125 بوشینگ اتصالات- 125
17980
کد 40212500000
اورینگ اتصالات- 20 اورینگ اتصالات- 20
460
کد 40302000000
اورینگ اتصالات- 25 اورینگ اتصالات- 25
600
کد 40302500000
اورینگ اتصالات- 32 اورینگ اتصالات- 32
1380
کد 40303200000
اورینگ اتصالات- 40 اورینگ اتصالات- 40
1840
کد 40304000000
اورینگ اتصالات- 50 اورینگ اتصالات- 50
2770
کد 40305000000
اورینگ اتصالات- 63 اورینگ اتصالات- 63
3440
کد 40306300000
اورینگ اتصالات- 75 اورینگ اتصالات- 75
4600
کد 40307500000
اورینگ اتصالات- 90 اورینگ اتصالات- 90
6150
کد 40309000000
اورینگ اتصالات- 110 اورینگ اتصالات- 110
8050
کد 40311000000
اورینگ اتصالات- 125 اورینگ اتصالات- 125
13450
کد 40312500000
سر پیچ اتصالات- 20 سر پیچ اتصالات- 20
5740
کد 40402000000
سر پیچ اتصالات- 25 سر پیچ اتصالات- 25
6790
کد 40402500000
سر پیچ اتصالات- 32 سر پیچ اتصالات- 32
10470
کد 40403200000
سر پیچ اتصالات- 40 سر پیچ اتصالات- 40
18540
کد 40404000000
سر پیچ اتصالات- 50 سر پیچ اتصالات- 50
23810
کد 40405000000
سر پیچ اتصالات- 63 سر پیچ اتصالات- 63
34680
کد 40406300000
سر پیچ اتصالات- 75 سر پیچ اتصالات- 75
65540
کد 40407500000
سر پیچ اتصالات- 90 سر پیچ اتصالات- 90
98360
کد 40409000000
سر پیچ اتصالات- 110 سر پیچ اتصالات- 110
176120
کد 40411000000
سر پیچ اتصالات- 125 سر پیچ اتصالات- 125
235590
کد 40412500000