آمارگیر وبلاگ

شیر آلات سیم ایتالیا
لیست محصولات شیر آلات سیم ایتالیا
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
شیر فلکه کشویی "1/4 شیر فلکه کشویی "1/4
0
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "3/8 شیر فلکه کشویی "3/8
0
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "1/2 شیر فلکه کشویی "1/2
185000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "3/4 شیر فلکه کشویی "3/4
250000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "1 شیر فلکه کشویی "1
330000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "11/4 شیر فلکه کشویی "11/4
462000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "11/2 شیر فلکه کشویی "11/2
636000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "2 شیر فلکه کشویی "2
933000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "21/2 شیر فلکه کشویی "21/2
1585000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "3 شیر فلکه کشویی "3
2357000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "4 شیر فلکه کشویی "4
4145000
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "5 شیر فلکه کشویی "5
0
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "6 شیر فلکه کشویی "6
0
cim50 pn16
شیر فلکه کشویی "1/4 شیر فلکه کشویی "1/4
176000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "3/8 شیر فلکه کشویی "3/8
176000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "1/2 شیر فلکه کشویی "1/2
220000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "3/4 شیر فلکه کشویی "3/4
415000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "1 شیر فلکه کشویی "1
585000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "11/4 شیر فلکه کشویی "11/4
554000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "11/2 شیر فلکه کشویی "11/2
775000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "2 شیر فلکه کشویی "2
1155000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "21/2 شیر فلکه کشویی "21/2
1825000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "3 شیر فلکه کشویی "3
2460000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "4 شیر فلکه کشویی "4
4760000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "5 شیر فلکه کشویی "5
11300000
cim70B pn20
شیر فلکه کشویی "6 شیر فلکه کشویی "6
15925000
cim70B pn20
شیر فلکه سوزنی "1/4 شیر فلکه سوزنی "1/4
0
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "3/8 شیر فلکه سوزنی "3/8
0
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "1/2 شیر فلکه سوزنی "1/2
330000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "1/2 شیر فلکه سوزنی "1/2
275000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "3/4 شیر فلکه سوزنی "3/4
485000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "3/4 شیر فلکه سوزنی "3/4
361000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "1 شیر فلکه سوزنی "1
720000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "1 شیر فلکه سوزنی "1
521000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "11/4 شیر فلکه سوزنی "11/4
1010000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "11/4 شیر فلکه سوزنی "11/4
775000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "11/2 شیر فلکه سوزنی "11/2
1280000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "11/2 شیر فلکه سوزنی "11/2
1010000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "2 شیر فلکه سوزنی "2
1800000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "2 شیر فلکه سوزنی "2
1477000
cim75 pn16 کلاس 150
شیر فلکه سوزنی "21/2 شیر فلکه سوزنی "21/2
4020000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "3 شیر فلکه سوزنی "3
5240000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "4 شیر فلکه سوزنی "4
9650000
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "5 شیر فلکه سوزنی "5
0
cim75 pn16
شیر فلکه سوزنی "6 شیر فلکه سوزنی "6
0
cim75 pn16
شیر یکطرفه دریچه "1/4 شیر یکطرفه دریچه "1/4
0
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "3/8 شیر یکطرفه دریچه "3/8
0
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "1/2 شیر یکطرفه دریچه "1/2
256000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "3/4 شیر یکطرفه دریچه "3/4
336000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "1 شیر یکطرفه دریچه "1
478000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "11/4 شیر یکطرفه دریچه "11/4
647000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "11/2 شیر یکطرفه دریچه "11/2
827000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "2 شیر یکطرفه دریچه "2
1164000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "21/2 شیر یکطرفه دریچه "21/2
2013000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "3 شیر یکطرفه دریچه "3
2548000
cim80 pn16
شیر یکطرفه دریچه "4 شیر یکطرفه دریچه "4
4540000
cim80 pn16
شیر صافی "1/4 شیر صافی "1/4
0
cim74A pn20
شیر صافی "3/8 شیر صافی "3/8
0
cim74A pn20
شیر صافی "1/2 شیر صافی "1/2
235000
cim74A pn20
شیر صافی "3/4 شیر صافی "3/4
335000
cim74A pn20
شیر صافی "1 شیر صافی "1
520000
cim74A pn20
شیر صافی "11/4 شیر صافی "11/4
750000
cim74A pn20
شیر صافی "11/2 شیر صافی "11/2
935000
cim74A pn20
شیر صافی "2 شیر صافی "2
1725000
cim74A pn20
شیر صافی "21/2 شیر صافی "21/2
2858000
cim74A pn20
شیر صافی "3 شیر صافی "3
3926000
cim74A pn20
شیر صافی "4 شیر صافی "4
7437000
cim74A pn20
شیر یکطرفه فنری "1/4 شیر یکطرفه فنری "1/4
0
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "3/8 شیر یکطرفه فنری "3/8
0
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "1/2 شیر یکطرفه فنری "1/2
166000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "3/8 شیر یکطرفه فنری "3/8
227000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "1 شیر یکطرفه فنری "1
346000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "11/4 شیر یکطرفه فنری "11/4
520000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "11/2 شیر یکطرفه فنری "11/2
737000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "2 شیر یکطرفه فنری "2
1053000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "21/2 شیر یکطرفه فنری "21/2
2250000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "3 شیر یکطرفه فنری "3
2990000
cim30 pn20
شیر یکطرفه فنری "4 شیر یکطرفه فنری "4
4770000
cim30 pn20
شیر گازی "1/4 شیر گازی "1/4
200000
cimT10 pn40
شیر گازی "3/8 شیر گازی "3/8
200000
cimT10 pn40
شیر گازی "1/2 شیر گازی "1/2
295000
cimT10 pn40
شیر گازی "3/4 شیر گازی "3/4
450000
cimT10 pn40
شیر گازی "1 شیر گازی "1
615000
cimT10 pn40
شیر گازی "11/4 شیر گازی "11/4
1012000
cimT10 pn40
شیر گازی "11/2 شیر گازی "11/2
1290000
cimT10 pn40
شیر گازی "2 شیر گازی "2
2090000
cimT10 pn40
شیر گازی "21/2 شیر گازی "21/2
4590000
cimT10 pn40
شیر گازی "3 شیر گازی "3
0
cimT10 pn40
شیر گازی "4 شیر گازی "4
11360000
cimT10 pn40
شیر گازی "1/4 شیر گازی "1/4
0
cim pn32
شیر گازی "3/8 شیر گازی "3/8
0
cim pn32
شیر گازی "1/2 شیر گازی "1/2
172000
cim pn32
شیر گازی "3/4 شیر گازی "3/4
260000
cim pn32
شیر گازی "1 شیر گازی "1
390000
cim pn32
شیر گازی "11/4 شیر گازی "11/4
598000
cim pn32
شیر گازی "11/2 شیر گازی "11/2
972000
cim pn32
شیر گازی "2 شیر گازی "2
1422000
cim pn32
شیر گازی "21/2 شیر گازی "21/2
0
cim pn32
شیر گازی "3 شیر گازی "3
0
cim pn32
شیر گازی "4 شیر گازی "4
0
cim pn32
شیر گازی "1/4 شیر گازی "1/4
0
cim12 pn20
شیر گازی "3/8 شیر گازی "3/8
0
cim12 pn20
شیر گازی "1/2 شیر گازی "1/2
0
cim12 pn20
شیر گازی "3/4 شیر گازی "3/4
0
cim12 pn20
شیر گازی "1 شیر گازی "1
0
cim12 pn20
شیر گازی "11/4 شیر گازی "11/4
0
cim12 pn20
شیر گازی "11/2 شیر گازی "11/2
0
cim12 pn20
شیر گازی "2 شیر گازی "2
0
cim12 pn20
شیر گازی "21/2 شیر گازی "21/2
3550000
cim12 pn20
شیر گازی "3 شیر گازی "3
5425000
cim12 pn20
شیر گازی "4 شیر گازی "4
7745000
cim12 pn20
شیر گازی "1/4 شیر گازی "1/4
0
cimT12 pn16
شیر گازی "3/8 شیر گازی "3/8
0
cimT12 pn16
شیر گازی "1/2 شیر گازی "1/2
0
cimT12 pn16
شیر گازی "3/4 شیر گازی "3/4
0
cimT12 pn16
شیر گازی "1 شیر گازی "1
0
cimT12 pn16
شیر گازی "11/4 شیر گازی "11/4
0
cimT12 pn16
شیر گازی "11/2 شیر گازی "11/2
0
cimT12 pn16
شیر گازی "2 شیر گازی "2
0
cimT12 pn16
شیر گازی "21/2 شیر گازی "21/2
2830000
cimT12 pn16
شیر گازی "3 شیر گازی "3
3846000
cimT12 pn16
شیر گازی "4 شیر گازی "4
6294000
cimT12 pn16