آمارگیر وبلاگ

نیک بسپار یزد - تک لایه
لیست محصولات نیک بسپار یزد - تک لایه
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله 20mm -PN 20 لوله 20mm -PN 20
22000
کد کالا 11000020
لوله 25mm -PN 20 لوله 25mm -PN 20
38000
کد کالا 11000025
لوله 32mm -PN 20 لوله 32mm -PN 20
62000
کد کالا 11000032
لوله 40mm -PN 20 لوله 40mm -PN 20
95000
کد کالا 11000040
لوله 50mm -PN 20 لوله 50mm -PN 20
150000
کد کالا 11000050
لوله 63mm -PN 20 لوله 63mm -PN 20
225000
کد کالا 11000063
لوله 75mm -PN 20 لوله 75mm -PN 20
325000
کد کالا 11000075
بوشن تبدیل - 20*25 بوشن تبدیل - 20*25
4000
کد کالا 12004111
بوشن تبدیل - 20*32 بوشن تبدیل - 20*32
7000
کد کالا 12004112
بوشن تبدیل - 25*32 بوشن تبدیل - 25*32
7000
کد کالا 12004113
بوشن تبدیل - 20*40 بوشن تبدیل - 20*40
10000
کد کالا 12004114
بوشن تبدیل - 25*40 بوشن تبدیل - 25*40
10000
کد کالا 12004115
بوشن تبدیل - 32*40 بوشن تبدیل - 32*40
10000
کد کالا 12004116
بوشن تبدیل - 20*50 بوشن تبدیل - 20*50
15000
کد کالا 12004117
بوشن تبدیل - 25*50 بوشن تبدیل - 25*50
15000
کد کالا 12004118
بوشن تبدیل - 32*50 بوشن تبدیل - 32*50
15000
کد کالا 12004119
بوشن تبدیل - 40*50 بوشن تبدیل - 40*50
15000
کد کالا 12004120
بوشن تبدیل - 32*63 بوشن تبدیل - 32*63
25000
کد کالا 12004121
بوشن تبدیل - 40*63 بوشن تبدیل - 40*63
25000
کد کالا 12004122
بوشن تبدیل - 50*63 بوشن تبدیل - 50*63
25000
کد کالا 12004123
بوشن تبدیل - 63*75 بوشن تبدیل - 63*75
0
کد کالا 12004124
بوشن تبدیل - 50*75 بوشن تبدیل - 50*75
0
کد کالا 12004125
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1/2*20 مهره ماسوره یک سر فلزی - 1/2*20
120000
کد کالا 1251012
مهره ماسوره یک سر فلزی - 3/4*25 مهره ماسوره یک سر فلزی - 3/4*25
150000
کد کالا 1251534
مهره ماسوره یک سر فلزی - 1*32 مهره ماسوره یک سر فلزی - 1*32
180000
کد کالا 1251710
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/4*40 مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/4*40
250000
کد کالا 1251014
مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/2*50 مهره ماسوره یک سر فلزی - 11/2*50
400000
کد کالا 1251015
مهره ماسوره یک سر فلزی - 2*63 مهره ماسوره یک سر فلزی - 2*63
550000
کد کالا 1251016
3راهی معمولی - 20mm 3راهی معمولی - 20mm
8000
کد کالا 12005020
3راهی معمولی - 25mm 3راهی معمولی - 25mm
10000
کد کالا 12005025
3راهی معمولی - 32mm 3راهی معمولی - 32mm
18000
کد کالا 12005032
3راهی معمولی - 40mm 3راهی معمولی - 40mm
28000
کد کالا 12005040
3راهی معمولی - 50mm 3راهی معمولی - 50mm
53000
کد کالا 12005050
3راهی معمولی - 63mm 3راهی معمولی - 63mm
103000
کد کالا 12005063
3راهی معمولی - 75mm 3راهی معمولی - 75mm
0
کد کالا 12005075
بوشن- 20mm بوشن- 20mm
3500
کد کالا 12001020
بوشن- 25mm بوشن- 25mm
5000
کد کالا 12001025
بوشن- 32mm بوشن- 32mm
8000
کد کالا 12001032
بوشن- 40mm بوشن- 40mm
12000
کد کالا 12001040
بوشن- 50mm بوشن- 50mm
21000
کد کالا 12001050
بوشن- 63mm بوشن- 63mm
45000
کد کالا 12001063
بوشن- 75mm بوشن- 75mm
60000
کد کالا 12001075
3راهی تبدیل- 25*20*20 3راهی تبدیل- 25*20*20
11000
کد کالا 12006111
3راهی تبدیل- 25*20*25 3راهی تبدیل- 25*20*25
11000
کد کالا 12006112
3راهی تبدیل- 32*20*25 3راهی تبدیل- 32*20*25
16000
کد کالا 12006113
3راهی تبدیل- 32*25*25 3راهی تبدیل- 32*25*25
16000
کد کالا 12006115
3راهی تبدیل- 32*20*32 3راهی تبدیل- 32*20*32
16000
کد کالا 12006116
3راهی تبدیل- 32*25*32 3راهی تبدیل- 32*25*32
16000
کد کالا 12006117
3راهی تبدیل- 40*20*40 3راهی تبدیل- 40*20*40
30000
کد کالا 12006118
3راهی تبدیل- 40*25*40 3راهی تبدیل- 40*25*40
30000
کد کالا 12006119
3راهی تبدیل- 40*32*40 3راهی تبدیل- 40*32*40
30000
کد کالا 12006120
3راهی تبدیل- 50*32*50 3راهی تبدیل- 50*32*50
60000
کد کالا 12006121
3راهی تبدیل- 50*40*50 3راهی تبدیل- 50*40*50
60000
کد کالا 12006122
3راهی تبدیل- 63*50*63 3راهی تبدیل- 63*50*63
113000
کد کالا 12006123
اتصال یک سر فلزی- 1/2*20 اتصال یک سر فلزی- 1/2*20
40000
کد کالا 12011111
اتصال یک سر فلزی- 1/2*25 اتصال یک سر فلزی- 1/2*25
40000
کد کالا 12011112
اتصال یک سر فلزی- 3/4*25 اتصال یک سر فلزی- 3/4*25
55000
کد کالا 12011113
اتصال یک سر فلزی- 1*32 اتصال یک سر فلزی- 1*32
65000
کد کالا 12011114
اتصال یک سر فلزی- 11/4*40 اتصال یک سر فلزی- 11/4*40
180000
کد کالا 12012115
اتصال یک سر فلزی- 11/2*50 اتصال یک سر فلزی- 11/2*50
240000
کد کالا 12012116
اتصال یک سر فلزی- 2*63 اتصال یک سر فلزی- 2*63
360000
کد کالا 12012117
اتصال یک سر فلزی- 21/2*75 اتصال یک سر فلزی- 21/2*75
600000
کد کالا 12012118
زانو 90درجه- 20mm زانو 90درجه- 20mm
6000
کد کالا 12002020
زانو 90درجه- 25mm زانو 90درجه- 25mm
8000
کد کالا 12002025
زانو 90درجه- 32mm زانو 90درجه- 32mm
14000
کد کالا 12002032
زانو 90درجه- 40mm زانو 90درجه- 40mm
23000
کد کالا 12002040
زانو 90درجه- 50mm زانو 90درجه- 50mm
45000
کد کالا 12002050
زانو 90درجه- 63mm زانو 90درجه- 63mm
75000
کد کالا 12002063
زانو 90درجه- 75mm زانو 90درجه- 75mm
105000
کد کالا 12002075
زانو یک سر فلزی- 1/2*20 زانو یک سر فلزی- 1/2*20
40000
کد کالا 12007111
زانو یک سر فلزی- 3/4*20 زانو یک سر فلزی- 3/4*20
55000
کد کالا 12007112
زانو یک سر فلزی- 1/2*25 زانو یک سر فلزی- 1/2*25
40000
کد کالا 12007113
زانو یک سر فلزی- 3/4*25 زانو یک سر فلزی- 3/4*25
55000
کد کالا 12007114
زانو یک سر فلزی- 1*32 زانو یک سر فلزی- 1*32
65000
کد کالا 12007115
زانو بوشن فلزی بست دار- 1/2*20 زانو بوشن فلزی بست دار- 1/2*20
40000
کد کالا 12008020
زانو مغزی فلزی بست دار- 1/2*20 زانو مغزی فلزی بست دار- 1/2*20
50000
کد کالا 12013111
زانو مغزی فلزی بست دار- 3/4*20 زانو مغزی فلزی بست دار- 3/4*20
60000
کد کالا 12013112
شیر فلکه- 20mm شیر فلکه- 20mm
100000
کد کالا 12015020
شیر فلکه- 25mm شیر فلکه- 25mm
120000
کد کالا 12015025
شیر فلکه- 32mm شیر فلکه- 32mm
180000
کد کالا 12015032
درپوش رزوه دار- 20mm درپوش رزوه دار- 20mm
2000
کد کالا 12020020
درپوش رزوه دار- 25mm درپوش رزوه دار- 25mm
2500
کد کالا 12020025
درپوش رزوه دار- 32mm درپوش رزوه دار- 32mm
3000
کد کالا 12020032
درپوش رزوه دار- 40mm درپوش رزوه دار- 40mm
3500
کد کالا 12020040
درپوش رزوه دار- 50mm درپوش رزوه دار- 50mm
5000
کد کالا 12020050
زانو 45 درجه- 20mm زانو 45 درجه- 20mm
6000
کد کالا 12003020
زانو 45 درجه- 25mm زانو 45 درجه- 25mm
8000
کد کالا 12003025
زانو 45 درجه- 32mm زانو 45 درجه- 32mm
14000
کد کالا 12003032
زانو 45 درجه- 40mm زانو 45 درجه- 40mm
23000
کد کالا 12003040
زانو 45 درجه- 50mm زانو 45 درجه- 50mm
45000
کد کالا 12003050
زانو 45 درجه- 63mm زانو 45 درجه- 63mm
75000
کد کالا 12003063
زانو یک سر مغزی- 1/2*20 زانو یک سر مغزی- 1/2*20
50000
کد کالا 12009111
زانو یک سر مغزی- 3/4*20 زانو یک سر مغزی- 3/4*20
60000
کد کالا 12009112
زانو یک سر مغزی- 3/4*25 زانو یک سر مغزی- 3/4*25
60000
کد کالا 12009113
زانو یک سر مغزی- 1*32 زانو یک سر مغزی- 1*32
100000
کد کالا 12009114
زانو تبدیل 90 درجه- 20*25 زانو تبدیل 90 درجه- 20*25
8000
کد کالا 12013113
3راهی بوشن فلزی- 20*1/2*20 3راهی بوشن فلزی- 20*1/2*20
50000
کد کالا 12014111
3راهی بوشن فلزی- 25*1/2*25 3راهی بوشن فلزی- 25*1/2*25
50000
کد کالا 12014112
3راهی بوشن فلزی- 25*3/4*25 3راهی بوشن فلزی- 25*3/4*25
65000
کد کالا 12014113
لوله خمدار(پل)- 20mm لوله خمدار(پل)- 20mm
15000
کد کالا 12023020
لوله خمدار(پل)- 25mm لوله خمدار(پل)- 25mm
20000
کد کالا 12023025
لوله خمدار(پل)- 32mm لوله خمدار(پل)- 32mm
32000
کد کالا 12023032
لوله خمدار(پل)- 40mm لوله خمدار(پل)- 40mm
52000
کد کالا 12023040
درپوش کپ- 20mm درپوش کپ- 20mm
3000
کد کالا 12021020
درپوش کپ- 25mm درپوش کپ- 25mm
3500
کد کالا 12021025
درپوش کپ- 32mm درپوش کپ- 32mm
5500
کد کالا 12021032
درپوش کپ- 40mm درپوش کپ- 40mm
9500
کد کالا 12021040
درپوش کپ- 50mm درپوش کپ- 50mm
18000
کد کالا 12021050
درپوش کپ- 60mm درپوش کپ- 60mm
30000
کد کالا 12021063
شابلون شیر مخلوط- 20mm شابلون شیر مخلوط- 20mm
3200
کد کالا 12200020
بست- 20mm بست- 20mm
1600
کد کالا 12022020
بست- 25mm بست- 25mm
2000
کد کالا 12022025
بست- 32mm بست- 32mm
2500
کد کالا 12022032
بست- 40mm بست- 40mm
5000
کد کالا 12022040
بست- 50mm بست- 50mm
7500
کد کالا 12022050
بست- 60mm بست- 60mm
8000
کد کالا 12022063
بست دوقلو- 20mm بست دوقلو- 20mm
3000
کد کالا 12022120
بست دوقلو- 25mm بست دوقلو- 25mm
4400
کد کالا 12022125
پل بست دار- 20mm پل بست دار- 20mm
8400
کد کالا 12022220
اتصال یک سر مغزی- 1/2*20 اتصال یک سر مغزی- 1/2*20
50000
کد کالا 12013111
اتصال یک سر مغزی- 3/4*20 اتصال یک سر مغزی- 3/4*20
60000
کد کالا 12013112
اتصال یک سر مغزی- 1/2*25 اتصال یک سر مغزی- 1/2*25
50000
کد کالا 12013113
اتصال یک سر مغزی- 3/4*25 اتصال یک سر مغزی- 3/4*25
60000
کد کالا 12013114
اتصال یک سر مغزی- 1*32 اتصال یک سر مغزی- 1*32
100000
کد کالا 12013115
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 20mm درپوش مخروطی(پایه بلند)- 20mm
7000
کد کالا 12018020
درپوش مخروطی(پایه بلند)- 25mm درپوش مخروطی(پایه بلند)- 25mm
7500
کد کالا 12018025