آمارگیر وبلاگ

نیک بسپار یزد - پنج لایه
لیست محصولات نیک بسپار یزد - پنج لایه
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله پنج لایه- 16 لوله پنج لایه- 16
16000
کد کالا 52410160
لوله پنج لایه- 20 لوله پنج لایه- 20
24000
کد کالا 52410200
لوله پنج لایه- 25 لوله پنج لایه- 25
40000
کد کالا 52410250
لوله پنج لایه- 32 لوله پنج لایه- 32
58000
کد کالا 52410320
لوله 7 لایه- 16 لوله 7 لایه- 16
0
کد کالا 111600
لوله 7 لایه- 20 لوله 7 لایه- 20
0
کد کالا 112000
لوله 7 لایه- 25 لوله 7 لایه- 25
0
کد کالا 112500
لوله 7 لایه- 32 لوله 7 لایه- 32
0
کد کالا 113200
بوشن مساوی پرسی- 16 بوشن مساوی پرسی- 16
37500
کد کالا 52301101
بوشن مساوی پرسی- 20 بوشن مساوی پرسی- 20
54500
کد کالا 52301102
بوشن مساوی پرسی- 25 بوشن مساوی پرسی- 25
89000
کد کالا 52301103
بوشن مساوی پرسی- 32 بوشن مساوی پرسی- 32
136000
کد کالا 52301104
بوشن تبدیل پرسی- 16*20 بوشن تبدیل پرسی- 16*20
48500
کد کالا 52301401
بوشن تبدیل پرسی- 16*25 بوشن تبدیل پرسی- 16*25
72500
کد کالا 52301402
بوشن تبدیل پرسی- 20*25 بوشن تبدیل پرسی- 20*25
79500
کد کالا 52301403
بوشن تبدیل پرسی- 20*32 بوشن تبدیل پرسی- 20*32
107500
کد کالا 52301404
بوشن تبدیل پرسی- 25*32 بوشن تبدیل پرسی- 25*32
120000
کد کالا 52301405
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*16 بوشن روپیچ پرسی- 1/2*16
44000
کد کالا 52301201
بوشن روپیچ پرسی- 1/2*20 بوشن روپیچ پرسی- 1/2*20
49500
کد کالا 52301202
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*20 بوشن روپیچ پرسی- 3/4*20
68500
کد کالا 52301203
بوشن روپیچ پرسی- 3/4*25 بوشن روپیچ پرسی- 3/4*25
83000
کد کالا 52301204
بوشن روپیچ پرسی- 1*25 بوشن روپیچ پرسی- 1*25
122500
کد کالا 52301205
بوشن روپیچ پرسی- 1*32 بوشن روپیچ پرسی- 1*32
131000
کد کالا 52301206
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*16 بوشن توپیچ پرسی- 1/2*16
48500
کد کالا 52301301
بوشن توپیچ پرسی- 1/2*20 بوشن توپیچ پرسی- 1/2*20
55000
کد کالا 52301302
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*20 بوشن توپیچ پرسی- 3/4*20
77000
کد کالا 52301303
بوشن توپیچ پرسی- 3/4*25 بوشن توپیچ پرسی- 3/4*25
93000
کد کالا 52301304
بوشن توپیچ پرسی- 1*25 بوشن توپیچ پرسی- 1*25
141500
کد کالا 52301305
بوشن توپیچ پرسی- 1*32 بوشن توپیچ پرسی- 1*32
148500
کد کالا 52301306
زانو مساوی پرسی- 16 زانو مساوی پرسی- 16
53000
کد کالا 52302101
زانو مساوی پرسی- 20 زانو مساوی پرسی- 20
84000
کد کالا 52302102
زانو مساوی پرسی-25 زانو مساوی پرسی-25
138000
کد کالا 52302103
زانو مساوی پرسی- 32 زانو مساوی پرسی- 32
192500
کد کالا 52302104
زانو دیواری پرسی- 1/2*16 زانو دیواری پرسی- 1/2*16
79000
کد کالا 52302201
زانو دیواری پرسی- 1/2*20 زانو دیواری پرسی- 1/2*20
102000
کد کالا 52302202
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 3/4*16 زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 3/4*16
82000
کد کالا 52302301
زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 4/3*20 زانو صفحه دار روپیچ پرسی- 4/3*20
97000
کد کالا 52302302
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*16 زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*16
82000
کد کالا 52302401
زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*20 زانو صفحه دار توپیچ پرسی- 1/2*20
101000
کد کالا 52302402
زانو چپقی پرسی- 1/2*16 زانو چپقی پرسی- 1/2*16
71000
کد کالا 52302501
زانو چپقی پرسی- 1/2*20 زانو چپقی پرسی- 1/2*20
79000
کد کالا 52302502
زانو چپقی پرسی- 3/4*20 زانو چپقی پرسی- 3/4*20
107000
کد کالا 52302503
زانو چپقی پرسی- 3/4*25 زانو چپقی پرسی- 3/4*25
140000
کد کالا 52302504
زانو چپقی پرسی- 1*25 زانو چپقی پرسی- 1*25
191000
کد کالا 52302505
زانو چپقی پرسی- 1*32 زانو چپقی پرسی- 1*32
211000
کد کالا 52302506
زانو روپیچ پرسی- 1/2*16 زانو روپیچ پرسی- 1/2*16
59500
کد کالا 52302601
زانو روپیچ پرسی- 1/2*20 زانو روپیچ پرسی- 1/2*20
82000
کد کالا 52302602
زانو روپیچ پرسی- 3/4*20 زانو روپیچ پرسی- 3/4*20
88000
کد کالا 52302603
زانو روپیچ پرسی- 3/4*25 زانو روپیچ پرسی- 3/4*25
119000
کد کالا 52302604
زانو روپیچ پرسی- 1*25 زانو روپیچ پرسی- 1*25
154000
کد کالا 52302605
زانو روپیچ پرسی- 1*32 زانو روپیچ پرسی- 1*32
187000
کد کالا 52302606
3راه مساوی پرسی- 16 3راه مساوی پرسی- 16
68000
کد کالا 52303101
3راه مساوی پرسی- 20 3راه مساوی پرسی- 20
103000
کد کالا 52303102
3راه مساوی پرسی- 25 3راه مساوی پرسی- 25
184000
کد کالا 52303103
3راه مساوی پرسی- 32 3راه مساوی پرسی- 32
239000
کد کالا 52303104
3راه دیواری پرسی- 16*1/2*16 3راه دیواری پرسی- 16*1/2*16
110000
کد کالا 52303201
3راه دیواری پرسی- 20*1/2*20 3راه دیواری پرسی- 20*1/2*20
135000
کد کالا 52303202
3راه مساوی توپیچ پرسی- 16*1/2*16 3راه مساوی توپیچ پرسی- 16*1/2*16
94000
کد کالا 52303301
3راه مساوی توپیچ پرسی- 20*1/2*20 3راه مساوی توپیچ پرسی- 20*1/2*20
120000
کد کالا 52303302
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16 3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
108000
کد کالا 52303401
3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20 3راه 90صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
141000
کد کالا 52303402
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 16*1/2*16 3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 16*1/2*16
109000
کد کالا 52303501
3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 20*1/2*20 3راه 90دیواری توپیچ پرسی- 20*1/2*20
134000
کد کالا 52303502
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16 3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 16*1/2*16
107000
کد کالا 52303601
3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20 3راه صفحه دار توپیچ پرسی- 20*1/2*20
131000
کد کالا 52303602
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16 3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
108000
کد کالا 52303701
3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20 3راه صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
127000
کد کالا 52303702
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16 3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 16*3/4*16
107000
کد کالا 52303801
3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20 3راه 90صفحه دار روپیچ پرسی- 20*3/4*20
136000
کد کالا 52303802
3راه تبدیل پرسی- 16*20*16 3راه تبدیل پرسی- 16*20*16
84000
کد کالا 52304101
3راه تبدیل پرسی- 16*16*20 3راه تبدیل پرسی- 16*16*20
85000
کد کالا 52304102
3راه تبدیل پرسی- 20*16*20 3راه تبدیل پرسی- 20*16*20
98000
کد کالا 52304103
3راه تبدیل پرسی- 16*20*20 3راه تبدیل پرسی- 16*20*20
101000
کد کالا 52304104
3راه تبدیل پرسی- 16*16*25 3راه تبدیل پرسی- 16*16*25
109000
کد کالا 52304105
3راه تبدیل پرسی- 20*16*25 3راه تبدیل پرسی- 20*16*25
116000
کد کالا 52304106
3راه تبدیل پرسی- 25*16*25 3راه تبدیل پرسی- 25*16*25
142000
کد کالا 52304107
3راه تبدیل پرسی- 20*20*25 3راه تبدیل پرسی- 20*20*25
137000
کد کالا 52304108
3راه تبدیل پرسی- 25*20*25 3راه تبدیل پرسی- 25*20*25
164000
کد کالا 52304109
3راه تبدیل پرسی- 32*16*32 3راه تبدیل پرسی- 32*16*32
188000
کد کالا 52304110
3راه تبدیل پرسی- 32*20*32 3راه تبدیل پرسی- 32*20*32
198000
کد کالا 52304111
3راه تبدیل پرسی- 25*25*32 3راه تبدیل پرسی- 25*25*32
209000
کد کالا 52304112
3راه تبدیل پرسی- 32*25*32 3راه تبدیل پرسی- 32*25*32
222000
کد کالا 52304113
مهره ماسوره پرسی- 1/2*16 مهره ماسوره پرسی- 1/2*16
75000
کد کالا 52305101
مهره ماسوره پرسی- 1/2*20 مهره ماسوره پرسی- 1/2*20
118000
کد کالا 52305102
مهره ماسوره پرسی- 3/4*25 مهره ماسوره پرسی- 3/4*25
203000
کد کالا 52305103
مهره ماسوره پرسی- 1*32 مهره ماسوره پرسی- 1*32
306000
کد کالا 52305104
درپوش کلکتور- 1 درپوش کلکتور- 1
54000
کد کالا 52306102
جعبه کلکتور+پایه- 45*45 جعبه کلکتور+پایه- 45*45
345000
کد کالا 52307201
جعبه کلکتور+پایه- 65*45 جعبه کلکتور+پایه- 65*45
480000
کد کالا 52307202
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*16 شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*16
92000
کد کالا 52307301
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*16 شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*16
92000
کد کالا 52307302
شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*20 شیر کلکتور کوپلی آبی- 1/2*20
104000
کد کالا 52307303
شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*20 شیر کلکتور کوپلی قرمز- 1/2*20
104000
کد کالا 52307304
شیر هواگیری کلکتور- 1/8 شیر هواگیری کلکتور- 1/8
15000
کد کالا 52307401
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*16 بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*16
53000
کد کالا 52301501
بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*20 بوشن روپیچ کوپلی- 1/2*20
66500
کد کالا 52301502
بوشن روپیچ کوپلی- 3/4*25 بوشن روپیچ کوپلی- 3/4*25
117000
کد کالا 52301503
مغزی برنجی- 1/2mm مغزی برنجی- 1/2mm
30000
کد کالا 52308101
مغزی برنجی- 3/4mm مغزی برنجی- 3/4mm
50000
کد کالا 52308102
مغزی برنجی- 1mm مغزی برنجی- 1mm
91000
کد کالا 52308103
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1/2 مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1/2
48000
کد کالا 52308201
مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1 مغزی تبدیل روپیچ- 3/4*1
88000
کد کالا 52308202
صفحه نصب- 50 سانتی صفحه نصب- 50 سانتی
18000
کد کالا 52309101
صفحه نصب- 28 سانتی صفحه نصب- 28 سانتی
8000
کد کالا 52309102
صفحه نصب- 16 سانتی صفحه نصب- 16 سانتی
6000
کد کالا 52309103
صفحه نصب- 5 سانتی صفحه نصب- 5 سانتی
3500
کد کالا 52309104
صفحه نصب پل دار- 28 سانتی صفحه نصب پل دار- 28 سانتی
8500
کد کالا 52309105
ریل مخصوص کفخواب- 40 سانتی ریل مخصوص کفخواب- 40 سانتی
12000
کد کالا 52309201
ریل مخصوص کفخواب چسب دار- 40 سانتی ریل مخصوص کفخواب چسب دار- 40 سانتی
15000
کد کالا 52309202
بست خاردار مخصوص کف خواب- 16mm بست خاردار مخصوص کف خواب- 16mm
1500
کد کالا 52310101
بست کلکتور بست کلکتور
0
کد کالا 52310201
بست- 16mm بست- 16mm
1200
کد کالا 52310301
بست- 20mm بست- 20mm
1200
کد کالا 52310302
بست- 25mm بست- 25mm
1400
کد کالا 52310303
بست- 32mm بست- 32mm
2000
کد کالا 52310304
بست زوج- 16mm بست زوج- 16mm
2000
کد کالا 52310401
بست زوج- 20mm بست زوج- 20mm
2000
کد کالا 52310402
بست زوج- 25mm بست زوج- 25mm
2500
کد کالا 52310403
بست زوج- 32mm بست زوج- 32mm
3000
کد کالا 52310404
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 20mm درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 20mm
7000
درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 25mm درپوش پایه بلند(قرمزوآبی)- 25mm
7500
برقو سه کاره- 16-20-25 برقو سه کاره- 16-20-25
120000
کد کالا 52311101
برقو سه کاره- 40-32-25 برقو سه کاره- 40-32-25
120000
کد کالا 52311102
قیچی تفنگی قیچی تفنگی
0
کد کالا 52311201
برقو- 16mm برقو- 16mm
110000
برقو- 20mm برقو- 20mm
128000
برقو- 25mm برقو- 25mm
158000
برقو- 32mm برقو- 32mm
188000
فنر خم کن روی لوله- 16mm فنر خم کن روی لوله- 16mm
70000
کد کالا 52311301
فنر خم کن روی لوله- 20mm فنر خم کن روی لوله- 20mm
72000
کد کالا 52311302
فنر خم کن روی لوله- 25mm فنر خم کن روی لوله- 25mm
83000
کد کالا 52311303
فنر خم کن روی لوله- 32mm فنر خم کن روی لوله- 32mm
93000
کد کالا 52311304
فنر خم کن توکار- 16mm فنر خم کن توکار- 16mm
53000
کد کالا 52311401
فنر خم کن توکار- 20mm فنر خم کن توکار- 20mm
56000
کد کالا 52311402
فنر خم کن توکار- 25mm فنر خم کن توکار- 25mm
65000
کد کالا 52311403
فنر خم کن توکار- 32mm فنر خم کن توکار- 32mm
75000
کد کالا 52311404