آمارگیر وبلاگ

نیک بسپار یزد - پوشفیت
لیست محصولات نیک بسپار یزد - پوشفیت
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
زانو 45 درجه 50mm -HTB زانو 45 درجه 50mm -HTB
30000
کد کالا 12401
زانو 45 درجه 75mm -HTB زانو 45 درجه 75mm -HTB
50000
کد کالا 12402
زانو 45 درجه 110mm -HTB زانو 45 درجه 110mm -HTB
100000
کد کالا 12403
زانو 45 درجه 125mm -HTB زانو 45 درجه 125mm -HTB
160000
کد کالا 12404
زانو 45 درجه 160mm -HTB زانو 45 درجه 160mm -HTB
320000
کد کالا 12405
زانو بلند 87 درجه 110mm -HTSW زانو بلند 87 درجه 110mm -HTSW
125000
کد کالا 12914
زانو بلند 87 درجه 125mm -HTSW زانو بلند 87 درجه 125mm -HTSW
215000
کد کالا 12915
زانو بلند 87 درجه 160mm -HTSW زانو بلند 87 درجه 160mm -HTSW
380000
کد کالا 12916
3راهی 45 درجه 50mm -HTEA 3راهی 45 درجه 50mm -HTEA
55000
کد کالا 12320
3راهی 45 درجه 75mm -HTEA 3راهی 45 درجه 75mm -HTEA
95000
کد کالا 12322
3راهی 45 درجه 110mm -HTEA 3راهی 45 درجه 110mm -HTEA
165000
کد کالا 12325
3راهی 45 درجه 125mm -HTEA 3راهی 45 درجه 125mm -HTEA
295000
کد کالا 12329
3راهی 45 درجه 160mm -HTEA 3راهی 45 درجه 160mm -HTEA
455000
3راهی 87 درجه 50mm -HTEA 3راهی 87 درجه 50mm -HTEA
55000
کد کالا 12301
3راهی 87 درجه 75mm -HTEA 3راهی 87 درجه 75mm -HTEA
95000
کد کالا 12303
3راهی 87 درجه 110mm -HTEA 3راهی 87 درجه 110mm -HTEA
165000
کد کالا 12306
3راهی 87 درجه 125mm -HTEA 3راهی 87 درجه 125mm -HTEA
295000
کد کالا 12310
درپوش 50mm -HTM درپوش 50mm -HTM
8000
کد کالا 12701
درپوش 75mm -HTM درپوش 75mm -HTM
13000
کد کالا 12702
درپوش 110mm -HTM درپوش 110mm -HTM
20000
کد کالا 12703
درپوش 125mm -HTM درپوش 125mm -HTM
25000
کد کالا 12704
درپوش 160mm -HTM درپوش 160mm -HTM
40000
کد کالا 12705
دستگاه روکات پایه دار نیک بسپار دستگاه روکات پایه دار نیک بسپار
0
50-125mm
زانو 87 درجه 50mm -HTB زانو 87 درجه 50mm -HTB
30000
کدکالا 12901
زانو 87 درجه 75mm -HTB زانو 87 درجه 75mm -HTB
50000
کدکالا 12902
زانو 87 درجه 110mm -HTB زانو 87 درجه 110mm -HTB
100000
کدکالا 12903
زانو 87 درجه 125mm -HTB زانو 87 درجه 125mm -HTB
160000
کدکالا 12904
زانو 87 درجه 160mm -HTB زانو 87 درجه 160mm -HTB
320000
کدکالا 12905
3راهی بازدید 75mm -HTRE 3راهی بازدید 75mm -HTRE
125000
کدکالا 12603
3راهی بازدید 110mm -HTRE 3راهی بازدید 110mm -HTRE
190000
کدکالا 12604
3راهی بازدید 125mm -HTRE 3راهی بازدید 125mm -HTRE
330000
کدکالا 12605
3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 75*50 3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 75*50
95000
کدکالا 12321
3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 110*50 3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 110*50
165000
کدکالا 12323
3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 110*75 3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 110*75
165000
کدکالا 12324
3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 125*110 3راهی تبدیل 45 درجه HTEA 125*110
295000
کدکالا 12328
3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 75*50 3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 75*50
95000
کدکالا 12302
3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 110*50 3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 110*50
165000
کدکالا 12304
3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 110*75 3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 110*75
165000
کدکالا 12305
3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 125*110 3راهی تبدیل 87 درجه HTEA 125*110
295000
کدکالا 12306
دریچه بازدید - 50mm دریچه بازدید - 50mm
85000
کدکالا 12606
دریچه بازدید - 75mm دریچه بازدید - 75mm
98000
کدکالا 12607
دریچه بازدید - 110mm دریچه بازدید - 110mm
175000
کدکالا 12608
دریچه بازدید - 125mm دریچه بازدید - 125mm
240000
کدکالا 12609
دریچه بازدید - 160mm دریچه بازدید - 160mm
300000
کدکالا 12610
عصایی پشت بام (مشکی) - 50mm عصایی پشت بام (مشکی) - 50mm
130000
عصایی پشت بام (مشکی) - 75mm عصایی پشت بام (مشکی) - 75mm
420000
عصایی پشت بام (مشکی) - 110mm عصایی پشت بام (مشکی) - 110mm
650000
عصایی پشت بام (مشکی) - 125mm عصایی پشت بام (مشکی) - 125mm
850000
لوله HTEM قطر 250mm -50mm لوله HTEM قطر 250mm -50mm
23000
کد کالا 11201
لوله HTEM قطر 500mm -50mm لوله HTEM قطر 500mm -50mm
37000
کد کالا 11301
لوله HTEM قطر 1000mm -50mm لوله HTEM قطر 1000mm -50mm
57000
کد کالا 11401
لوله HTEM قطر 2000mm -50mm لوله HTEM قطر 2000mm -50mm
110000
کد کالا 11501
لوله HTEM قطر 3000mm -50mm لوله HTEM قطر 3000mm -50mm
170000
کد کالا 11601
لوله HTEM قطر 6000mm -50mm لوله HTEM قطر 6000mm -50mm
340000
کد کالا 11701
لوله HTEM قطر 250mm -75mm لوله HTEM قطر 250mm -75mm
36000
کد کالا 11202
لوله HTEM قطر 500mm -75mm لوله HTEM قطر 500mm -75mm
57000
کد کالا 11302
لوله HTEM قطر 1000mm -75mm لوله HTEM قطر 1000mm -75mm
98000
کد کالا 11402
لوله HTEM قطر 2000mm -75mm لوله HTEM قطر 2000mm -75mm
195000
کد کالا 11502
لوله HTEM قطر 3000mm -75mm لوله HTEM قطر 3000mm -75mm
290000
کد کالا 11602
لوله HTEM قطر 6000mm -75mm لوله HTEM قطر 6000mm -75mm
580000
کد کالا 11702
لوله HTEM قطر 250mm -110mm لوله HTEM قطر 250mm -110mm
72000
کد کالا 11203
لوله HTEM قطر 500mm -110mm لوله HTEM قطر 500mm -110mm
125000
کد کالا 11303
لوله HTEM قطر 1000mm -110mm لوله HTEM قطر 1000mm -110mm
195000
کد کالا 11403
لوله HTEM قطر 2000mm -110mm لوله HTEM قطر 2000mm -110mm
390000
کد کالا 11503
لوله HTEM قطر 3000mm -110mm لوله HTEM قطر 3000mm -110mm
580000
کد کالا 11603
لوله HTEM قطر 6000mm -110mm لوله HTEM قطر 6000mm -110mm
1160000
کد کالا 11703
لوله HTEM قطر 250mm -125mm لوله HTEM قطر 250mm -125mm
85000
کد کالا 11204
لوله HTEM قطر 500mm -125mm لوله HTEM قطر 500mm -125mm
140000
کد کالا 11304
لوله HTEM قطر 1000mm -125mm لوله HTEM قطر 1000mm -125mm
250000
کد کالا 11404
لوله HTEM قطر 2000mm -125mm لوله HTEM قطر 2000mm -125mm
490000
کد کالا 11504
لوله HTEM قطر 3000mm -125mm لوله HTEM قطر 3000mm -125mm
740000
کد کالا 11604
لوله HTEM قطر 6000mm -125mm لوله HTEM قطر 6000mm -125mm
1480000
کد کالا 11704
لوله HTEM قطر 250mm -160mm لوله HTEM قطر 250mm -160mm
130000
کد کالا 11205
لوله HTEM قطر 500mm -160mm لوله HTEM قطر 500mm -160mm
240000
کد کالا 11305
لوله HTEM قطر 1000mm -160mm لوله HTEM قطر 1000mm -160mm
450000
کد کالا 11405
لوله HTEM قطر 2000mm -160mm لوله HTEM قطر 2000mm -160mm
880000
کد کالا 11505
لوله HTEM قطر 3000mm -160mm لوله HTEM قطر 3000mm -160mm
1340000
کد کالا 11605
لوله HTEM قطر 6000mm -160mm لوله HTEM قطر 6000mm -160mm
2680000
کد کالا 11705
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -50mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -50mm
59000
کد کالا 11121
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -50mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -50mm
85000
کد کالا 11221
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -50mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -50mm
130000
کد کالا 11321
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -50mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -50mm
190000
کد کالا 11421
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -75mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -75mm
65000
کد کالا 11122
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -75mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -75mm
115000
کد کالا 11222
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -75mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -75mm
200000
کد کالا 11322
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -75mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -75mm
300000
کد کالا 11422
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -110mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -110mm
150000
کد کالا 11123
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -110mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -110mm
225000
کد کالا 11223
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -110mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -110mm
410000
کد کالا 11323
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -110mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -110mm
650000
کد کالا 11423
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -125mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -125mm
165000
کد کالا 11124
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -125mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -125mm
295000
کد کالا 11224
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -125mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -125mm
540000
کد کالا 11324
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -125mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -125mm
815000
کد کالا 11424
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -160mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 500mm -160mm
280000
کد کالا 11125
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -160mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 1000mm -160mm
470000
کد کالا 11225
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -160mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 2000mm -160mm
900000
کد کالا 11325
لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -160mm لوله دوسر سوکت HTEM قطر 3000mm -160mm
1350000
کد کالا 11425
بوشن 50mm -HTMM بوشن 50mm -HTMM
43000
کدکالا 12201
بوشن 75mm -HTMM بوشن 75mm -HTMM
52000
کدکالا 12202
بوشن 110mm -HTMM بوشن 110mm -HTMM
95000
کدکالا 12203
بوشن 125mm -HTMM بوشن 125mm -HTMM
115000
کدکالا 12204
بوشن 160mm -HTMM بوشن 160mm -HTMM
165000
کدکالا 12205
سیفون معمولی 50mm -HTSW سیفون معمولی 50mm -HTSW
50000
کدکالا 12101
سیفون معمولی 75mm -HTSW سیفون معمولی 75mm -HTSW
90000
کدکالا 12102
سیفون معمولی 110mm -HTSW سیفون معمولی 110mm -HTSW
180000
کدکالا 12103
سیفون شهری- 110mm سیفون شهری- 110mm
490000
سیفون شهری- 125mm سیفون شهری- 125mm
830000
سیفون شهری- 160mm سیفون شهری- 160mm
1475000
سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 50*75 سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 50*75
270000
سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 75*75 سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 75*75
390000
سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 110*125 سیفون یک تکه کوتاه HTSW/SL 110*125
620000
سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 50*75 سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 50*75
290000
کد کالا 12104
سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 75*75 سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 75*75
420000
کد کالا 12105
سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 110*125 سیفون یک تکه بلند HTSW/HL 110*125
720000
کد کالا 12106
بوشن تبدیل HTR 75*50 بوشن تبدیل HTR 75*50
46000
کد کالا 12206
بوشن تبدیل HTR 110*50 بوشن تبدیل HTR 110*50
62000
کد کالا 12208
بوشن تبدیل HTR 110*75 بوشن تبدیل HTR 110*75
62000
کد کالا 12210
بوشن تبدیل HTR 125*110 بوشن تبدیل HTR 125*110
98000
کد کالا 12214
بوشن تبدیل HTR 160*110 بوشن تبدیل HTR 160*110
135000
بوشن تبدیل HTR 160*125 بوشن تبدیل HTR 160*125
135000
چهار راهی 67 درجه 110mm -HTEA چهار راهی 67 درجه 110mm -HTEA
260000