آمارگیر وبلاگ

AGV
لیست محصولات AGV
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لرزه گیر ساده - "1/4-1 لرزه گیر ساده - "1/4-1
840000
ارتفاع 10س.م - DN32mm-Bar 16PN
لرزه گیر ساده - "1/2-1 لرزه گیر ساده - "1/2-1
880000
ارتفاع 10س.م - DN40mm-Bar 16PN
لرزه گیر ساده - "2 لرزه گیر ساده - "2
1070000
ارتفاع 10س.م - DN50mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "1/2-2 لرزه گیر ساده - "1/2-2
1140000
ارتفاع 10س.م - DN65mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "3 لرزه گیر ساده - "3
1260000
ارتفاع 10س.م - DN80mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "4 لرزه گیر ساده - "4
1500000
ارتفاع 10س.م - DN100mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "5 لرزه گیر ساده - "5
1950000
ارتفاع 12س.م - DN125mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "6 لرزه گیر ساده - "6
3220000
ارتفاع 12س.م - DN150mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "8 لرزه گیر ساده - "8
4890000
ارتفاع 12س.م - DN200mm-Bar PN-16
لرزه گیر ساده - "10 لرزه گیر ساده - "10
7080000
ارتفاع 13س.م - DN250mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "1/4-1 لرزه گیر مهاردار - "1/4-1
840000
ارتفاع 10س.م - DN32mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "1/2-1 لرزه گیر مهاردار - "1/2-1
880000
ارتفاع 10س.م - DN40mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "2 لرزه گیر مهاردار - "2
1070000
ارتفاع 10س.م - DN50mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "1/2-2 لرزه گیر مهاردار - "1/2-2
1070000
ارتفاع 10س.م - DN65mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "3 لرزه گیر مهاردار - "3
1260000
ارتفاع 10س.م - DN80mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "4 لرزه گیر مهاردار - "4
1500000
ارتفاع 10س.م - DN100mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "5 لرزه گیر مهاردار - "5
1950000
ارتفاع 12س.م - DN125mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "6 لرزه گیر مهاردار - "6
3220000
ارتفاع 12س.م - DN150mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "8 لرزه گیر مهاردار - "8
4890000
ارتفاع 12س.م - DN200mm-Bar PN-16
لرزه گیر مهاردار - "10 لرزه گیر مهاردار - "10
7080000
ارتفاع 12س.م - DN250mm-Bar PN-16
شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2
70000
کد کالا 020025 - طول 20cm
شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2
79500
کد کالا 030025 - طول 30cm
شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2
86500
کد کالا 040025 - طول 40cm
شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2
93300
کد کالا 050025 - طول 50cm
شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 1/2 و سردیگر دنده 1/2
100500
کد کالا 060025 - طول 60cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 1/2 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 1/2
93400
کد کالا 040026 - طول 40cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4
84100
کد کالا 020027 - طول 20cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4
88600
کد کالا 030027 - طول 30cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4
95800
کد کالا 040027 - طول 40cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4
105200
کد کالا 050027 - طول 50cm
شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4 شلنگ یک سر مهره 3/4 و سردیگر دنده 3/4
114400
کد کالا 060027 - طول 60cm