آمارگیر وبلاگ

پلی غرب
لیست محصولات پلی غرب
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
تبدیل جوشی - 50*63 تبدیل جوشی - 50*63
8710
جنس:HDPE80 . فشار قابلتحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*75 تبدیل جوشی - 63*75
11050
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*90 تبدیل جوشی - 63*90
13800
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 75*90 تبدیل جوشی - 75*90
14050
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 63*110 تبدیل جوشی - 63*110
17160
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 75*110 تبدیل جوشی - 75*110
20500
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 90*110 تبدیل جوشی - 90*110
21500
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 110*125 تبدیل جوشی - 110*125
55300
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 110*160 تبدیل جوشی - 110*160
59600
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
تبدیل جوشی - 125*160 تبدیل جوشی - 125*160
59700
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 50mm درپوش تست - 50mm
1170
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 63mm درپوش تست - 63mm
1820
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 75mm درپوش تست - 75mm
2470
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 90mm درپوش تست - 90mm
3640
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 110mm درپوش تست - 110mm
5590
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 125mm درپوش تست - 125mm
7670
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش تست - 160mm درپوش تست - 160mm
12350
جنس:HDPE80 . فشار قابل تحمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
درپوش موقت - 50mm درپوش موقت - 50mm
1000
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 63mm درپوش موقت - 63mm
1150
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 75mm درپوش موقت - 75mm
1500
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 90mm درپوش موقت - 90mm
2000
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 110mm درپوش موقت - 110mm
2400
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 125mm درپوش موقت - 125mm
3000
جنس:HDPE80
درپوش موقت - 160mm درپوش موقت - 160mm
4500
جنس:HDPE80
دریچه بازدید - 63mm دریچه بازدید - 63mm
34600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
دریچه بازدید - 110mm دریچه بازدید - 110mm
68300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 50*50 م.م
8500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 63*63 م.م
15900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 75*75 م.م
31600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 90*90 م.م
49300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 110*110 م.م
60200
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 125*125 م.م
179200
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '45 - 160*160 م.م
224300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-50*50 م.م
8710
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-63*63 م.م
19110
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-75*75 م.م
36400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-90*90 م.م
54900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-110*110 م.م
60400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-125-125 م.م
173800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-160*160 م.م
225400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-50*50*50 م.م
20400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-63*50*63 م.م
31300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-63*63*63 م.م
31600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-75*63*75 م.م
48500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-75*75*75 م.م
48600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-90*63*90 م.م
92600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-90*90*90 م.م
93200
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-110*63*110 م.م
97700
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-110*75*110 م.م
97800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-110*90*110 م.م
97900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-110*110*110 م.م
98000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-125*110*125 م.م
125500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-125*125*125 م.م
129000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-160*110*160 م.م
259500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-160*125*160 م.م
260000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '45-160*160*160 م.م
275000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-50*50*50 م.م
20500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-63*50*63 م.م
31600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-63*63*63 م.م
32300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-75*50*75 م.م
50050
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-75*63*75 م.م
50200
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-75*75*75 م.م
50400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-90*63*90 م.م
90700
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-90*75*90 م.م
90800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-90*90*90 م.م
90900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-110*63*110 م.م
96900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-110*110*110 م.م
97400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-125*90*125 م.م
179200
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-125*110*125 م.م
179240
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-125*125*125 م.م
179300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 63mm سیفون قدیم - 63mm
84100
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 75mm سیفون قدیم - 75mm
150600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 90mm سیفون قدیم - 90mm
195900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون قدیم - 110mm سیفون قدیم - 110mm
236800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 63mm سیفون جدید - 63mm
55900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 90mm سیفون جدید - 90mm
137550
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون جدید - 110mm سیفون جدید - 110mm
167800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
موفه بلند - 63mm موفه بلند - 63mm
97000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 75mm موفه بلند - 75mm
98300
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 90mm موفه بلند - 90mm
112100
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 110mm موفه بلند - 110mm
147400
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 125mm موفه بلند - 125mm
190800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 160mm موفه بلند - 160mm
264700
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 50mm موفه کوتاه - 50mm
44500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 63mm موفه کوتاه - 63mm
67900
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 75mm موفه کوتاه - 75mm
74800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 90mm موفه کوتاه - 90mm
95800
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 110mm موفه کوتاه - 110mm
137600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 125mm موفه کوتاه - 125mm
178500
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه کوتاه - 160mm موفه کوتاه - 160mm
264700
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
سیفون مکمل پوشفیت - 50mm سیفون مکمل پوشفیت - 50mm
170000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون مکمل پوشفیت - 75mm سیفون مکمل پوشفیت - 75mm
188000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سیفون مکمل پوشفیت - 110mm سیفون مکمل پوشفیت - 110mm
355000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-200*200 م.م
550000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
زانو چوشی زانو چوشی '90-250*250 م.م
850000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-160*160*160 م.م
350000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-200*200*200 م.م
750000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
سه راه جوشی سه راه جوشی '90-250*250*250 م.م
950000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی
موفه بلند - 50mm موفه بلند - 50mm
92600
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 200mm موفه بلند - 200mm
920000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode
موفه بلند - 250mm موفه بلند - 250mm
1350000
جنس:HDPE80 . فشار قابلت حمل : 4اتمسفر-نوع جوشی ارینگ: لاسنیک طبیعی با مارک bode