آمارگیر وبلاگ

آذین لوله
لیست محصولات آذین لوله
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله 20 اتمسفر -20mm لوله 20 اتمسفر -20mm
15360
کد کالا 10008
لوله 20 اتمسفر -25mm لوله 20 اتمسفر -25mm
24230
کد کالا 10010
لوله 20 اتمسفر -32mm لوله 20 اتمسفر -32mm
43300
کدکالا 10012
لوله 20 اتمسفر -40mm لوله 20 اتمسفر -40mm
74210
کد کالا 10014
لوله 20 اتمسفر -50mm لوله 20 اتمسفر -50mm
121590
کد کالا 10016
لوله 20 اتمسفر -63mm لوله 20 اتمسفر -63mm
194060
کد کالا 10018
لوله 20 اتمسفر -75mm لوله 20 اتمسفر -75mm
294470
کد کالا 10020
لوله 20 اتمسفر -90mm لوله 20 اتمسفر -90mm
426620
کد کالا 10022
لوله 20 اتمسفر -110mm لوله 20 اتمسفر -110mm
645720
کد کالا 10024
لوله 20 اتمسفر -125mm لوله 20 اتمسفر -125mm
847050
کد کالا 10026
لوله فویلدار -20mm لوله فویلدار -20mm
28800
کد کالا 10108
لوله فویلدار -25mm لوله فویلدار -25mm
40820
کد کالا 10110
لوله فویلدار -32mm لوله فویلدار -32mm
66340
کدکالا 10112
لوله فویلدار -40mm لوله فویلدار -40mm
98380
کدکالا 10114
لوله فویلدار -50mm لوله فویلدار -50mm
144840
کد کالا 10116
لوله فویلدار -63mm لوله فویلدار -63mm
221880
کد کالا 10118
بوشن -20mm بوشن -20mm
1690
کد کالا 11008
بوشن -25mm بوشن -25mm
2580
کد کالا 11010
بوشن -32mm بوشن -32mm
4950
کد کالا 11012
بوشن -40mm بوشن -40mm
9580
کد کالا 11014
بوشن -50mm بوشن -50mm
16560
کد کالا 11016
بوشن -63mm بوشن -63mm
27880
کد کالا 11018
بوشن -75mm بوشن -75mm
48020
کد کالا 11020
بوشن -90mm بوشن -90mm
80960
کد کالا 11022
بوشن -110mm بوشن -110mm
128580
کد کالا 11024
بوشن -125mm بوشن -125mm
161390
کد کالا 11026
بوشن تبدیل -20*25 بوشن تبدیل -20*25
2210
کد کالا 11112
بوشن تبدیل -20*32 بوشن تبدیل -20*32
2720
کد کالا 11114
بوشن تبدیل -25*32 بوشن تبدیل -25*32
3040
کد کالا 11116
بوشن تبدیل -20*40 بوشن تبدیل -20*40
5170
کد کالا 11118
بوشن تبدیل -25*40 بوشن تبدیل -25*40
5350
کد کالا 11120
بوشن تبدیل -32*40 بوشن تبدیل -32*40
6630
کد کالا 11122
بوشن تبدیل -20*50 بوشن تبدیل -20*50
8100
کد کالا 11124
بوشن تبدیل -25*50 بوشن تبدیل -25*50
8130
کد کالا 11126
بوشن تبدیل -32*50 بوشن تبدیل -32*50
8220
کد کالا 11128
بوشن تبدیل -40*50 بوشن تبدیل -40*50
9690
کد کالا 11130
بوشن تبدیل -25*63 بوشن تبدیل -25*63
13190
کد کالا 11132
بوشن تبدیل -32*63 بوشن تبدیل -32*63
13770
کد کالا 11134
بوشن تبدیل -40*63 بوشن تبدیل -40*63
17540
کدکالا 11136
بوشن تبدیل -50*63 بوشن تبدیل -50*63
19490
کد کالا 11138
بوشن تبدیل -40*75 بوشن تبدیل -40*75
32360
کد کالا 11140
بوشن تبدیل -50*75 بوشن تبدیل -50*75
33410
کد کالا 11142
بوشن تبدیل -63*75 بوشن تبدیل -63*75
39390
کد کالا 11144
بوشن تبدیل -50*90 بوشن تبدیل -50*90
49150
کد کالا 11146
بوشن تبدیل -63*90 بوشن تبدیل -63*90
55700
کد کالا 11148
بوشن تبدیل -75*90 بوشن تبدیل -75*90
65200
کد کالا 11150
بوشن تبدیل -63*110 بوشن تبدیل -63*110
72440
کد کالا 11152
بوشن تبدیل -75*110 بوشن تبدیل -75*110
76260
کد کالا 11154
بوشن تبدیل -90*110 بوشن تبدیل -90*110
92160
کد کالا 11156
زانو 90 درجه -20mm زانو 90 درجه -20mm
2850
کد کالا 12108
زانو 90 درجه -25mm زانو 90 درجه -25mm
3980
کد کالا 12110
زانو 90 درجه -32mm زانو 90 درجه -32mm
8020
کد کالا 12112
زانو 90 درجه -40mm زانو 90 درجه -40mm
16640
کد کالا 12114
زانو 90 درجه -50mm زانو 90 درجه -50mm
28260
کد کالا 12116
زانو 90 درجه -63mm زانو 90 درجه -63mm
50110
کد کالا 12118
زانو 90 درجه -75mm زانو 90 درجه -75mm
76600
کد کالا 12120
زانو 90 درجه -90mm زانو 90 درجه -90mm
146600
کد کالا 12122
زانو 90 درجه -110mm زانو 90 درجه -110mm
230330
کد کالا 12124
زانو 90 درجه -125mm زانو 90 درجه -125mm
364560
کد کالا 12126
زانو 90 درجه چپقی -20mm زانو 90 درجه چپقی -20mm
3930
کد کالا 12208
زانو 90 درجه چپقی -25mm زانو 90 درجه چپقی -25mm
5620
کد کالا 12210
زانو 90 درجه تبدیل -25*20 mm زانو 90 درجه تبدیل -25*20 mm
6340
کد کالا 12312
زانو 45 درجه -20mm زانو 45 درجه -20mm
3220
کد کالا 12508
زانو 45 درجه -25mm زانو 45 درجه -25mm
5000
کد کالا 12510
زانو 45 درجه -32mm زانو 45 درجه -32mm
8550
کد کالا 12512
زانو 45 درجه -40mm زانو 45 درجه -40mm
16700
کد کالا 12514
زانو 45 درجه -50mm زانو 45 درجه -50mm
28200
کد کالا 12516
زانو 45 درجه -63mm زانو 45 درجه -63mm
36400
کد کالا 12518
3راه -20mm 3راه -20mm
3450
کد کالا 13108
3راه -25mm 3راه -25mm
4980
کد کالا 13110
3راه -32mm 3راه -32mm
9490
کد کالا 13112
3راه -40mm 3راه -40mm
19380
کد کالا 13114
3راه -50mm 3راه -50mm
32470
کد کالا 13116
3راه -63mm 3راه -63mm
59570
کد کالا 13118
3راه -75mm 3راه -75mm
107780
کد کالا 13120
3راه -90mm 3راه -90mm
196470
کد کالا 13120
3راه -110mm 3راه -110mm
290430
کد کالا 13122
3راه -125mm 3راه -125mm
434750
کد کالا 13124
3راه کنج -20mm 3راه کنج -20mm
6540
کد کالا 13208
3راه کنج -25mm 3راه کنج -25mm
7750
کد کالا 13210
3راه تبدیل - 25*20*20 3راه تبدیل - 25*20*20
6270
کد کالا 13520
3راه تبدیل - 25*20*25 3راه تبدیل - 25*20*25
5400
کد کالا 13522
3راه تبدیل - 25*25*20 3راه تبدیل - 25*25*20
7690
کد کالا 13524
3راه تبدیل - 32*20*20 3راه تبدیل - 32*20*20
9240
کد کالا 13532
3راه تبدیل - 32*20*32 3راه تبدیل - 32*20*32
8850
کد کالا 13534
3راه تبدیل - 32*25*32 3راه تبدیل - 32*25*32
9470
کد کالا 13540
3راه تبدیل - 40*20*40 3راه تبدیل - 40*20*40
16130
کد کالا 13541
3راه تبدیل - 40*25*40 3راه تبدیل - 40*25*40
16970
کد کالا 13542
3راه تبدیل - 40*32*40 3راه تبدیل - 40*32*40
17820
کد کالا 13545
3راه تبدیل - 50*32*50 3راه تبدیل - 50*32*50
26950
کد کالا 13565
درپوش -20mm درپوش -20mm
1980
کد کالا 14108
درپوش -25mm درپوش -25mm
2990
کد کالا 14110
درپوش -32mm درپوش -32mm
3900
کد کالا 14112
درپوش -40mm درپوش -40mm
6560
کد کالا 14114
درپوش -50mm درپوش -50mm
12810
کد کالا 14116
درپوش -63mm درپوش -63mm
28520
کد کالا 14118
درپوش -75mm درپوش -75mm
38880
کد کالا 14120
درپوش -90mm درپوش -90mm
58570
کد کالا 14122
درپوش -110mm درپوش -110mm
94300
کد کالا 14124
لوله خمدار -20mm لوله خمدار -20mm
8490
کد کالا 16108
لوله خمدار -25mm لوله خمدار -25mm
12090
کد کالا 16110
لوله خمدار -32mm لوله خمدار -32mm
26020
کد کالا 16112
پل بست دار -20mm پل بست دار -20mm
6500
کد کالا 16508
پل بست دار -25mm پل بست دار -25mm
8100
کد کالا 16510
چهار راه -20mm چهار راه -20mm
7630
کد کالا 17108
چهار راه -25mm چهار راه -25mm
9450
کد کالا 17110
زانو بوشن فلزی دیواری - "1/2*20 زانو بوشن فلزی دیواری - "1/2*20
18520
کد کالا 20108
زانو بوشن فلزی دیواری - "3/4*25 زانو بوشن فلزی دیواری - "3/4*25
29890
کد کالا 20110
زانو بوشن فلزی دیواری - "1/2*25 زانو بوشن فلزی دیواری - "1/2*25
19860
کد کالا 20112
زانو مغزی فلزی دیواری - "1/2*20 زانو مغزی فلزی دیواری - "1/2*20
30560
کد کالا 20508
زانو مغزی فلزی دیواری - "3/4*20 زانو مغزی فلزی دیواری - "3/4*20
40890
کد کالا 20509
زانو مغزی فلزی دیواری - "3/4*25 زانو مغزی فلزی دیواری - "3/4*25
42600
کد کالا 20512
بوشن یکسر فلزی - "1/2*20 بوشن یکسر فلزی - "1/2*20
17900
کد کالا 21008
بوشن یکسر فلزی - "3/4*20 بوشن یکسر فلزی - "3/4*20
27050
کد کالا 21010
بوشن یکسر فلزی - "1/2*25 بوشن یکسر فلزی - "1/2*25
19090
کد کالا 21011
بوشن یکسر فلزی - "3/4*25 بوشن یکسر فلزی - "3/4*25
26720
کد کالا 21012
بوشن یکسر فلزی - "1*32 بوشن یکسر فلزی - "1*32
44810
کد کالا 21014
بوشن یکسر فلزی - "11/4*40 بوشن یکسر فلزی - "11/4*40
97460
کد کالا 21116
بوشن یکسر فلزی - "11/2*50 بوشن یکسر فلزی - "11/2*50
117180
کد کالا 21118
بوشن یکسر فلزی - "2*63 بوشن یکسر فلزی - "2*63
268730
کد کالا 21120
بوشن یکسر فلزی - "21/2*75 بوشن یکسر فلزی - "21/2*75
358300
کد کالا 21122
بوشن یکسر فلزی - "3*90 بوشن یکسر فلزی - "3*90
1169270
کد کالا 21124
بوشن یکسر فلزی - "4*110 بوشن یکسر فلزی - "4*110
1480490
کد کالا 21126
مغزی یکسر فلزی - "1/2*20 مغزی یکسر فلزی - "1/2*20
27130
کد کالا 21208
مغزی یکسر فلزی - "3/4*20 مغزی یکسر فلزی - "3/4*20
42340
کد کالا 21210
مغزی یکسر فلزی - "1/2*25 مغزی یکسر فلزی - "1/2*25
28810
کد کالا 21211
مغزی یکسر فلزی - "3/4*25 مغزی یکسر فلزی - "3/4*25
40220
کد کالا 21212
مغزی یکسر فلزی - "1*32 مغزی یکسر فلزی - "1*32
69220
کد کالا 21214
مغزی یکسر فلزی - "11/4*40 مغزی یکسر فلزی - "11/4*40
163240
کد کالا 21316
مغزی یکسر فلزی - "11/2*50 مغزی یکسر فلزی - "11/2*50
197040
کد کالا 21318
مغزی یکسر فلزی - "2*63 مغزی یکسر فلزی - "2*63
365040
کد کالا 21320
زانو یکسر بوشن فلزی - "1/2*20 زانو یکسر بوشن فلزی - "1/2*20
18520
کد کالا 23008
زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*20 زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*20
31140
کد کالا 23010
زانو یکسر بوشن فلزی - "1/2*25 زانو یکسر بوشن فلزی - "1/2*25
19860
کد کالا 23012
زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*25 زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*25
29110
کد کالا 23014
زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*32 زانو یکسر بوشن فلزی - "3/4*32
34470
کد کالا 23016
زانو یکسر بوشن فلزی - "1*32 زانو یکسر بوشن فلزی - "1*32
45230
کد کالا 23018
زانو یکسر مغزی فلزی - "1/2*20 زانو یکسر مغزی فلزی - "1/2*20
32160
کد کالا 23508
زانو یکسر مغزی فلزی - "3/4*20 زانو یکسر مغزی فلزی - "3/4*20
44110
کد کالا 23509
زانو یکسر مغزی فلزی - "3/4*25 زانو یکسر مغزی فلزی - "3/4*25
42680
کد کالا 23510
زانو یکسر مغزی فلزی - "1/2*25 زانو یکسر مغزی فلزی - "1/2*25
35180
کد کالا 23511
مهره ماسوره بوشن فلزی - "1/2*20 مهره ماسوره بوشن فلزی - "1/2*20
66350
کد کالا 23514
مهره ماسوره بوشن فلزی - "3/4*25 مهره ماسوره بوشن فلزی - "3/4*25
93630
کد کالا 23515
مهره ماسوره بوشن فلزی - "1*32 مهره ماسوره بوشن فلزی - "1*32
129240
کد کالا 23516
مهره ماسوره مغزی فلزی - "3/4*25 مهره ماسوره مغزی فلزی - "3/4*25
76890
کد کالا 28510
سه راه بوشن فلزی - "1/2*20 سه راه بوشن فلزی - "1/2*20
21280
کدکالا 25008
سه راه بوشن فلزی - "3/4*20 سه راه بوشن فلزی - "3/4*20
31340
کدکالا 25010
سه راه بوشن فلزی - "1/2*25 سه راه بوشن فلزی - "1/2*25
23990
کدکالا 25012
سه راه بوشن فلزی - "3/4*25 سه راه بوشن فلزی - "3/4*25
30940
کدکالا 25014
سه راه بوشن فلزی - "1*32 سه راه بوشن فلزی - "1*32
52190
کدکالا 25018
سه راه مغزی فلزی - "1/2*20 سه راه مغزی فلزی - "1/2*20
36520
کدکالا 25506
سه راه مغزی فلزی - "3/4*20 سه راه مغزی فلزی - "3/4*20
47140
کدکالا 25510
سه راه مغزی فلزی - "1/2*25 سه راه مغزی فلزی - "1/2*25
33570
کدکالا 25512
سه راه بوشن فلزی دیواری - "1/2*20 سه راه بوشن فلزی دیواری - "1/2*20
22100
کدکالا 26010
سه راه بوشن فلزی دیواری - "1/2*25 سه راه بوشن فلزی دیواری - "1/2*25
24030
کدکالا 26014
سه راه بوشن فلزی دیواری - "3/4*25 سه راه بوشن فلزی دیواری - "3/4*25
34100
کدکالا 26016
سه راه مغزی فلزی دیواری - "1/2*20 سه راه مغزی فلزی دیواری - "1/2*20
35730
کدکالا 26510
سه راه مغزی فلزی دیواری - "3/4*25 سه راه مغزی فلزی دیواری - "3/4*25
46480
کدکالا 26518
مهره ماسوره دو طرف جوش - 20mm مهره ماسوره دو طرف جوش - 20mm
16140
کدکالا 40202
مهره ماسوره دو طرف جوش - 25mm مهره ماسوره دو طرف جوش - 25mm
21450
کدکالا 40204
شیر مغزی برنجی یکپارچه - 20mm شیر مغزی برنجی یکپارچه - 20mm
55690
کدکالا 40308
شیر مغزی برنجی یکپارچه - 25mm شیر مغزی برنجی یکپارچه - 25mm
69050
کدکالا 40310
شیر فلکه 45 درجه - 20mm شیر فلکه 45 درجه - 20mm
124780
کدکالا 40509
شیر فلکه 45 درجه - 25mm شیر فلکه 45 درجه - 25mm
123540
کد کالا 20513
شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه - 20mm شیر فلکه بوشن فلزی 45 درجه - 20mm
151730
کد کالا 20511
شیر فلکه(کامل) - 20mm شیر فلکه(کامل) - 20mm
123540
کد کالا 40808
شیر فلکه(کامل) - 25mm شیر فلکه(کامل) - 25mm
61520
کد کالا 40810
شیر فلکه(کامل) - 32mm شیر فلکه(کامل) - 32mm
157670
کد کالا 40812
بست لوله - 20mm بست لوله - 20mm
860
کد کالا 40940
بست لوله - 25mm بست لوله - 25mm
980
کد کالا 40942
بست لوله - 32mm بست لوله - 32mm
1450
کد کالا 40944
بست لوله - 40mm بست لوله - 40mm
2650
کد کالا 40946
درپوش رزوه دار (1/2) - 20mm درپوش رزوه دار (1/2) - 20mm
1080
کد کالا 41100
درپوش رزوه دار (3/4) - 25mm درپوش رزوه دار (3/4) - 25mm
1530
کد کالا 41102
درپوش رزوه دار (1) - 32mm درپوش رزوه دار (1) - 32mm
2920
کد کالا 41104
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) - 20mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1/2) - 20mm
1870
کد کالا 41120
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (3/4) - 25mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (3/4) - 25mm
2800
کد کالا 41122
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1) - 32mm درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار (1) - 32mm
3690
کد کالا 41124
درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) - 20mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1/2) - 20mm
2790
کد کالا 41151
درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) - 25mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (3/4) - 25mm
4320
کد کالا 41152
درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) - 32mm درپوش رزوه دار پایه بلند آبی (1) - 32mm
6740
کد کالا 41153
شابلون - "1/2 شابلون - "1/2
3540
کد کالا 41208
شابلون - "3/4 شابلون - "3/4
3090
کد کالا 41210
فلنچ  - 63mm فلنچ - 63mm
66050
کد کالا 30218
آداپتور فلنچ  - 63mm آداپتور فلنچ - 63mm
22170
کد کالا 30318
فلنچ  - 75mm فلنچ - 75mm
70920
کد کالا 30220
آداپتور فلنچ  - 75mm آداپتور فلنچ - 75mm
34180
کد کالا 30320
فلنچ  - 90mm فلنچ - 90mm
96730
کد کالا 30222
آداپتور فلنچ  - 90mm آداپتور فلنچ - 90mm
58680
کد کالا 30322
فلنچ  - 110mm فلنچ - 110mm
111330
کد کالا 30224
آداپتور فلنچ  - 110mm آداپتور فلنچ - 110mm
68140
کد کالا 30324
جعبه ابزار جعبه ابزار
3149350
کد کالا 50121
دستگاه جوش 50-20 دستگاه جوش 50-20
1238510
کد کالا 50122
صفحه المنت صفحه المنت
389250
کد کالا 50123
ترموستات دستگاه جوش ترموستات دستگاه جوش
230010
کد کالا 50124
دستگاه جوش 125-63 دستگاه جوش 125-63
1993410
کد کالا 50126
دسته اتو دسته اتو
171030
کد کالا 50128
دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50
22293150
کد کالا 50130
قالب دستگاه المنت - 20mm قالب دستگاه المنت - 20mm
129750
کد کالا 50208
قالب دستگاه المنت - 25mm قالب دستگاه المنت - 25mm
143900
کد کالا 50210
قالب دستگاه المنت - 32mm قالب دستگاه المنت - 32mm
156880
کد کالا 50212
قالب دستگاه المنت - 40mm قالب دستگاه المنت - 40mm
188730
کد کالا 50214
قالب دستگاه المنت - 50mm قالب دستگاه المنت - 50mm
279550
کد کالا 50216
قالب دستگاه المنت - 63mm قالب دستگاه المنت - 63mm
310220
کد کالا 50218
قالب دستگاه المنت - 75mm قالب دستگاه المنت - 75mm
398680
کد کالا 50220
قالب دستگاه المنت - 90mm قالب دستگاه المنت - 90mm
825670
کد کالا 50222
قالب دستگاه المنت - 110mm قالب دستگاه المنت - 110mm
1096960
کد کالا 50224
قیچی لوله بر M42 قیچی لوله بر M42
259500
کد کالا 60302
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 25*20 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 25*20
843370
کد کالا 70302
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 40*32 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 40*32
937730
کد کالا 70304
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 50*40 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 50*40
1197220
کد کالا 70306
تیغه رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) تیغه رنده لوله های پنج لایه(فویلدار)
69590
کد کالا 70309
دستگاه برش لوله mm 40-110 دستگاه برش لوله mm 40-110
6723330
کد کالا 50410
کابل و انبر جوش کامل کابل و انبر جوش کامل
613360
کد کالا 10004
رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 50*63 رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) - 50*63
1309280
کد کالا 70308
متر (3 متری) متر (3 متری)
66050
کد کالا 50310