آمارگیر وبلاگ

ایزو پایپ
لیست محصولات ایزو پایپ
نام کالا
قیمت بازار
تعداد
اضافه به سبد
توضیحات
لوله pert-al-pert پرسی سایز 16 لوله pert-al-pert پرسی سایز 16
14950
کد کالا C001
لوله pert-al-pert پرسی سایز 20 لوله pert-al-pert پرسی سایز 20
23000
کد کالا C002
لوله pert-al-pert پرسی سایز 25 لوله pert-al-pert پرسی سایز 25
38000
کد کالا C003
لوله pert-al-pert پرسی سایز 32 لوله pert-al-pert پرسی سایز 32
51000
کد کالا C004
لوله pex-al-pex پرسی سایز 16 لوله pex-al-pex پرسی سایز 16
15950
کد کالا C009
لوله pex-al-pex پرسی سایز 20 لوله pex-al-pex پرسی سایز 20
23300
کد کالا C010
لوله pex-al-pex پرسی سایز 25 لوله pex-al-pex پرسی سایز 25
38800
کد کالا C11
لوله pex-al-pex پرسی سایز 32 لوله pex-al-pex پرسی سایز 32
55900
کد کالا C12
لوله pex-al-pex پرسی سایز 40 لوله pex-al-pex پرسی سایز 40
143000
کد کالا C13
لوله pex-al-pex پرسی سایز 50 لوله pex-al-pex پرسی سایز 50
162000
کد کالا C14
لوله pex-al-pex پرسی سایز 63 لوله pex-al-pex پرسی سایز 63
221000
کد کالا C15
لوله pex-al-pex پرسی سایز 75 لوله pex-al-pex پرسی سایز 75
273000
کد کالا C16
بوشن پرسی سایز 16 بوشن پرسی سایز 16
30000
کد کالا P166
بوشن کوپلی سایز 16 بوشن کوپلی سایز 16
54600
کد کالا P166
بوشن پرسی سایز 20 بوشن پرسی سایز 20
42900
کد کالا P167
بوشن کوپلی سایز 20 بوشن کوپلی سایز 20
70000
کد کالا P167
بوشن پرسی سایز 25 بوشن پرسی سایز 25
68000
کد کالا P168
بوشن کوپلی سایز 25 بوشن کوپلی سایز 25
115700
کد کالا P168
بوشن پرسی سایز 32 بوشن پرسی سایز 32
95000
کد کالا P169
بوشن کوپلی سایز 32 بوشن کوپلی سایز 32
155000
کد کالا P169
بوشن پرسی سایز 40 بوشن پرسی سایز 40
320000
کد کالا C130
بوشن کوپلی سایز 40 بوشن کوپلی سایز 40
235000
کد کالا C130
بوشن پرسی سایز 50 بوشن پرسی سایز 50
845000
کد کالا C131
بوشن کوپلی سایز 50 بوشن کوپلی سایز 50
350000
کد کالا C131
بوشن پرسی سایز 63 بوشن پرسی سایز 63
1540000
کد کالا C132
بوشن کوپلی سایز 63 بوشن کوپلی سایز 63
570000
کد کالا C132
بوشن پرسی سایز 75 بوشن پرسی سایز 75
1805000
کد کالا C133
بوشن کوپلی سایز 75 بوشن کوپلی سایز 75
850000
کد کالا C133
بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*16 بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*16
31800
کد کالا P180
بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*16 بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*16
39000
کد کالا P180
بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*20 بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*20
39600
کد کالا P181
بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*20 بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*20
49500
کد کالا P181
بوشن روپیچ پرسی سایز 3/4*20 بوشن روپیچ پرسی سایز 3/4*20
54000
کد کالا P182
بوشن روپیچ کوپلی سایز 3/4*20 بوشن روپیچ کوپلی سایز 3/4*20
56000
کد کالا P182
بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*25 بوشن روپیچ پرسی سایز 1/2*25
54500
کد کالا P183
بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*25 بوشن روپیچ کوپلی سایز 1/2*25
85500
کد کالا P183
بوشن روپیچ پرسی سایز 3/4*25 بوشن روپیچ پرسی سایز 3/4*25
62500
کد کالا P184
بوشن روپیچ کوپلی سایز 3/4*25 بوشن روپیچ کوپلی سایز 3/4*25
83000
کد کالا P184
بوشن روپیچ پرسی سایز 1*25 بوشن روپیچ پرسی سایز 1*25
89700
کد کالا P185
بوشن روپیچ کوپلی سایز 1*25 بوشن روپیچ کوپلی سایز 1*25
86000
کد کالا P185
بوشن روپیچ پرسی سایز 1*32 بوشن روپیچ پرسی سایز 1*32
96500
کد کالا P186
بوشن روپیچ کوپلی سایز 1*32 بوشن روپیچ کوپلی سایز 1*32
120000
کد کالا P186
بوشن روپیچ پرسی سایز 11/4*32 بوشن روپیچ پرسی سایز 11/4*32
167000
کد کالا P187
بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/4*32 بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/4*32
185000
کد کالا P187
بوشن روپیچ پرسی سایز 11/4*40 بوشن روپیچ پرسی سایز 11/4*40
318000
کد کالا C188
بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/4*40 بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/4*40
370000
کد کالا C188
بوشن روپیچ پرسی سایز 11/2*40 بوشن روپیچ پرسی سایز 11/2*40
318000
کد کالا C189
بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/2*40 بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/2*40
370000
کد کالا C189
بوشن روپیچ پرسی سایز 11/2*50 بوشن روپیچ پرسی سایز 11/2*50
454000
کد کالا C190
بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/2*50 بوشن روپیچ کوپلی سایز 11/2*50
500000
کد کالا C190
بوشن روپیچ پرسی سایز 2*63 بوشن روپیچ پرسی سایز 2*63
587000
کد کالا C191
بوشن روپیچ کوپلی سایز 2*63 بوشن روپیچ کوپلی سایز 2*63
624000
کد کالا C191
بوشن روپیچ پرسی سایز 21/2*75 بوشن روپیچ پرسی سایز 21/2*75
963000
کد کالا C192
بوشن روپیچ کوپلی سایز 21/2*75 بوشن روپیچ کوپلی سایز 21/2*75
720000
کد کالا C192
بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*16 بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*16
37700
کد کالا P190
بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*16
39000
کد کالا P190
بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*20 بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*20
41000
کد کالا P191
بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*20 بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*20
43000
کد کالا P191
بوشن توپیچ پرسی سایز 3/4*20 بوشن توپیچ پرسی سایز 3/4*20
58500
کد کالا P192
بوشن توپیچ کوپلی سایز 3/4*20 بوشن توپیچ کوپلی سایز 3/4*20
51000
کد کالا P192
بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*25 بوشن توپیچ پرسی سایز 1/2*25
59800
کد کالا P193
بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*25 بوشن توپیچ کوپلی سایز 1/2*25
58500
کد کالا P193
بوشن توپیچ پرسی سایز 3/4*25 بوشن توپیچ پرسی سایز 3/4*25
71000
کد کالا P194
بوشن توپیچ کوپلی سایز 3/4*25 بوشن توپیچ کوپلی سایز 3/4*25
73000
کد کالا P194
بوشن توپیچ پرسی سایز 1*32 بوشن توپیچ پرسی سایز 1*32
106000
کد کالا P195
بوشن توپیچ کوپلی سایز 1*32 بوشن توپیچ کوپلی سایز 1*32
108000
کد کالا P195
بوشن توپیچ پرسی سایز 11/4*32 بوشن توپیچ پرسی سایز 11/4*32
136000
کد کالا P196
بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/4*32 بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/4*32
135000
کد کالا P196
بوشن توپیچ پرسی سایز 11/4*40 بوشن توپیچ پرسی سایز 11/4*40
287000
کد کالا C196
بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/4*40 بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/4*40
258000
کد کالا C196
بوشن توپیچ پرسی سایز 11/2*40 بوشن توپیچ پرسی سایز 11/2*40
287000
کد کالا C197
بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/2*40 بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/2*40
258000
کد کالا C197
بوشن توپیچ پرسی سایز 11/2*50 بوشن توپیچ پرسی سایز 11/2*50
325000
کد کالا C198
بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/2*50 بوشن توپیچ کوپلی سایز 11/2*50
385000
کد کالا C198
بوشن توپیچ پرسی سایز 2*63 بوشن توپیچ پرسی سایز 2*63
595000
کد کالا C199
بوشن توپیچ کوپلی سایز 2*63 بوشن توپیچ کوپلی سایز 2*63
600000
کد کالا C199
بوشن توپیچ پرسی سایز 21/2*75 بوشن توپیچ پرسی سایز 21/2*75
0
کد کالا C200
بوشن توپیچ کوپلی سایز 21/2*75 بوشن توپیچ کوپلی سایز 21/2*75
730000
کد کالا C200
بوشن تبدیل پرسی سایز 16*20 بوشن تبدیل پرسی سایز 16*20
36400
کد کالا P171
بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*20 بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*20
63700
کد کالا P171
بوشن تبدیل پرسی سایز 16*25 بوشن تبدیل پرسی سایز 16*25
54600
کد کالا P172
بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*25 بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*25
93000
کد کالا P172
بوشن تبدیل پرسی سایز 20*25 بوشن تبدیل پرسی سایز 20*25
62500
کد کالا P173
بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*25 بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*25
103000
کد کالا P173
بوشن تبدیل پرسی سایز 16*32 بوشن تبدیل پرسی سایز 16*32
75400
کد کالا P174
بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*32 بوشن تبدیل کوپلی سایز 16*32
127000
کد کالا P174
بوشن تبدیل پرسی سایز 20*32 بوشن تبدیل پرسی سایز 20*32
76500
کد کالا P175
بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*32 بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*32
133000
کد کالا P175
بوشن تبدیل پرسی سایز 25*32 بوشن تبدیل پرسی سایز 25*32
89700
کد کالا P176
بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*32 بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*32
136000
کد کالا P176
بوشن تبدیل پرسی سایز 20*40 بوشن تبدیل پرسی سایز 20*40
0
کد کالا C176
بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*40 بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*40
250000
کد کالا C176
بوشن تبدیل پرسی سایز 25*40 بوشن تبدیل پرسی سایز 25*40
0
کد کالا C177
بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*40 بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*40
300000
کد کالا C177
بوشن تبدیل پرسی سایز 32*40 بوشن تبدیل پرسی سایز 32*40
0
کد کالا C178
بوشن تبدیل کوپلی سایز 32*40 بوشن تبدیل کوپلی سایز 32*40
340000
کد کالا C178
بوشن تبدیل پرسی سایز 20*50 بوشن تبدیل پرسی سایز 20*50
0
کد کالا C179
بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*50 بوشن تبدیل کوپلی سایز 20*50
380000
کد کالا C179
بوشن تبدیل پرسی سایز 25*50 بوشن تبدیل پرسی سایز 25*50
0
کد کالا C180
بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*50 بوشن تبدیل کوپلی سایز 25*50
390000
کد کالا C180
بوشن تبدیل پرسی سایز 32*50 بوشن تبدیل پرسی سایز 32*50
0
کد کالا C181
بوشن تبدیل پرسی سایز 32*50 بوشن تبدیل پرسی سایز 32*50
430000
کد کالا C181
بوشن تبدیل پرسی سایز 40*50 بوشن تبدیل پرسی سایز 40*50
355000
کد کالا C182
بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*50 بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*50
450000
کد کالا C182
بوشن تبدیل پرسی سایز 32*63 بوشن تبدیل پرسی سایز 32*63
0
کد کالا C183
بوشن تبدیل کوپلی سایز 32*63 بوشن تبدیل کوپلی سایز 32*63
590000
کد کالا C183
بوشن تبدیل پرسی سایز40*63 بوشن تبدیل پرسی سایز40*63
574000
کد کالا C184
بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*63 بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*63
600000
کد کالا C184
بوشن تبدیل پرسی سایز 50*63 بوشن تبدیل پرسی سایز 50*63
0
کد کالا C185
بوشن تبدیل کوپلی سایز 50*63 بوشن تبدیل کوپلی سایز 50*63
620000
کد کالا C185
بوشن تبدیل پرسی سایز 40*75 بوشن تبدیل پرسی سایز 40*75
0
کد کالا C186
بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*75 بوشن تبدیل کوپلی سایز 40*75
820000
کد کالا C186
بوشن تبدیل پرسی سایز 50*75 بوشن تبدیل پرسی سایز 50*75
0
کد کالا C187
بوشن تبدیل کوپلی سایز 50*75 بوشن تبدیل کوپلی سایز 50*75
840000
کد کالا C187
بوشن تبدیل پرسی سایز 63*75 بوشن تبدیل پرسی سایز 63*75
1100000
کد کالا C188
بوشن تبدیل کوپلی سایز 63*75 بوشن تبدیل کوپلی سایز 63*75
860000
کد کالا C188
سه راه پرسی سایز 16 سه راه پرسی سایز 16
57500
کد کالا P126
سه راه کوپلی سایز 16 سه راه کوپلی سایز 16
75400
کد کالا P126
سه راه پرسی سایز 20 سه راه پرسی سایز 20
78000
کد کالا P127
سه راه کوپلی سایز 20 سه راه کوپلی سایز 20
96000
کد کالا P127
سه راه پرسی سایز 25 سه راه پرسی سایز 25
135000
کد کالا P128
سه راه کوپلی سایز 25 سه راه کوپلی سایز 25
169000
کد کالا P128
سه راه پرسی سایز 32 سه راه پرسی سایز 32
178000
کد کالا P129
سه راه کوپلی سایز 32 سه راه کوپلی سایز 32
235000
کد کالا P129
سه راه پرسی سایز 40 سه راه پرسی سایز 40
430000
کد کالا C130
سه راه کوپلی سایز 40 سه راه کوپلی سایز 40
420000
کد کالا C130
سه راه پرسی سایز 50 سه راه پرسی سایز 50
1198000
کد کالا C131
سه راه کوپلی سایز 50 سه راه کوپلی سایز 50
570000
کد کالا C131
سه راه پرسی سایز 63 سه راه پرسی سایز 63
1999000
کد کالا C132
سه راه کوپلی سایز 63 سه راه کوپلی سایز 63
990000
کد کالا C132
سه راه پرسی سایز 75 سه راه پرسی سایز 75
2650000
کد کالا C133
سه راه کوپلی سایز 75 سه راه کوپلی سایز 75
1300000
کد کالا C133
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*16*20 سه راه تبدیل پرسی سایز 16*16*20
67600
کد کالا P130
سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*16*20 سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*16*20
83500
کد کالا P130
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*20 سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*20
75400
کد کالا P131
سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*16*20 سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*16*20
89800
کد کالا P131
سه راه تبدیل پرسی سایز 25*16*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 25*16*25
109000
کد کالا P132
سه راه تبدیل کوپلی سایز 25*16*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 25*16*25
127000
کد کالا P132
سه راه تبدیل پرسی سایز 25*20*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 25*20*25
125000
کد کالا P133
سه راه تبدیل کوپلی سایز 25*20*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 25*20*25
145000
کد کالا P133
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*16*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 16*16*25
104000
کد کالا P134
سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*16*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*16*25
127500
کد کالا P134
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*20*16 سه راه تبدیل پرسی سایز 16*20*16
67600
کد کالا P135
سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*20*16 سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*20*16
88500
کد کالا P135
سه راه تبدیل پرسی سایز 16*20*20 سه راه تبدیل پرسی سایز 16*20*20
78000
کد کالا P136
سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*20*20 سه راه تبدیل کوپلی سایز 16*20*20
88500
کد کالا P136
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 20*16*25
88500
کد کالا P137
سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*16*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*16*25
127500
کد کالا P137
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*20*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 20*20*25
106000
کد کالا P138
سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*20*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*20*25
128000
کد کالا P138
سه راه تبدیل پرسی سایز 20*25*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 20*25*25
107000
کد کالا P139
سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*25*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 20*25*25
137000
کد کالا P139
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*16*25 سه راه تبدیل پرسی سایز 32*16*25
135000
کد کالا P140
سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*16*25 سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*16*25
186000
کد کالا P140
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*16*32 سه راه تبدیل پرسی سایز 32*16*32
139000
کد کالا P141
سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*16*32 سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*16*32
167000
کد کالا P141
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*20*32 سه راه تبدیل پرسی سایز 32*20*32
152000
کد کالا P142
سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*20*32 سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*20*32
186000
کد کالا P142
سه راه تبدیل پرسی سایز 32*25*32 سه راه تبدیل پرسی سایز 32*25*32
162000
کد کالا P143
سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*25*32 سه راه تبدیل کوپلی سایز 32*25*32
210000
کد کالا P143
سه راه تبدیل پرسی سایز 40*20*40 سه راه تبدیل پرسی سایز 40*20*40
0
کد کالا C144
سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*20*40 سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*20*40
0
کد کالا C144
سه راه تبدیل پرسی سایز 40*25*40 سه راه تبدیل پرسی سایز 40*25*40
0
کد کالا C145
سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*25*40 سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*25*40
420000
کد کالا C145
سه راه تبدیل پرسی سایز 40*32*40 سه راه تبدیل پرسی سایز 40*32*40
0
کد کالا C146
سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*32*40 سه راه تبدیل کوپلی سایز 40*32*40
450000
کد کالا C146
سه راه تبدیل پرسی سایز 50*32*50 سه راه تبدیل پرسی سایز 50*32*50
0
کد کالا C147
سه راه تبدیل کوپلی سایز 50*32*50 سه راه تبدیل کوپلی سایز 50*32*50
520000
کد کالا C147
سه راه تبدیل پرسی سایز 50*40*50 سه راه تبدیل پرسی سایز 50*40*50
1197000
کد کالا C148
سه راه تبدیل کوپلی سایز 50*40*50 سه راه تبدیل کوپلی سایز 50*40*50
550000
کد کالا C148
سه راه تبدیل پرسی سایز 63*32*63 سه راه تبدیل پرسی سایز 63*32*63
0
کد کالا C149
سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*32*63 سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*32*63
720000
کد کالا C149
سه راه تبدیل پرسی سایز 63*40*63 سه راه تبدیل پرسی سایز 63*40*63
1806000
کد کالا C150
سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*40*63 سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*40*63
750000
کد کالا C150
سه راه تبدیل پرسی سایز 63*50*63 سه راه تبدیل پرسی سایز 63*50*63
1822000
کد کالا C151
سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*50*63 سه راه تبدیل کوپلی سایز 63*50*63
780000
کد کالا C151
سه راه تبدیل پرسی سایز 75*50*75 سه راه تبدیل پرسی سایز 75*50*75
0
کد کالا C152
سه راه تبدیل کوپلی سایز 75*50*75 سه راه تبدیل کوپلی سایز 75*50*75
930000
کد کالا C152
سه راه تبدیل پرسی سایز 75*63*75 سه راه تبدیل پرسی سایز 75*63*75
0
کد کالا C153
سه راه تبدیل کوپلی سایز 75*63*75 سه راه تبدیل کوپلی سایز 75*63*75
950000
کد کالا C153
زانو پرسی سایز 16 زانو پرسی سایز 16
43000
کد کالا P154
زانو کوپلی سایز 16 زانو کوپلی سایز 16
63000
کد کالا P154
زانو پرسی سایز 20 زانو پرسی سایز 20
65000
کد کالا P155
زانو کوپلی سایز 20 زانو کوپلی سایز 20
73000
کد کالا P155
زانو پرسی سایز 25 زانو پرسی سایز 25
102000
کد کالا P156
زانو کوپلی سایز 25 زانو کوپلی سایز 25
124000
کد کالا P156
زانو پرسی سایز 32 زانو پرسی سایز 32
137000
کد کالا P157
زانو کوپلی سایز 32 زانو کوپلی سایز 32
180000
کد کالا P157
زانو پرسی سایز 40 زانو پرسی سایز 40
636000
کد کالا C158
زانو کوپلی سایز 40 زانو کوپلی سایز 40
320000
کد کالا C158
زانو پرسی سایز 50 زانو پرسی سایز 50
845000
کد کالا C159
زانو کوپلی سایز 50 زانو کوپلی سایز 50
540000
کد کالا C159
زانو پرسی سایز 63 زانو پرسی سایز 63
1541000
کد کالا C160
زانو کوپلی سایز 63 زانو کوپلی سایز 63
640000
کد کالا C160
زانو پرسی سایز 75 زانو پرسی سایز 75
1800000
کد کالا C161
زانو کوپلی سایز 75 زانو کوپلی سایز 75
980000
کد کالا C161
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 1/2*16 زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 1/2*16
67500
کد کالا P103
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 1/2*16
705000
کد کالا P103
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 3/4*16 زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 3/4*16
0
کد کالا P104
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 3/4*16 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 3/4*16
0
کد کالا P104
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 1/2*20 زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 1/2*20
75500
کد کالا P105
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 1/2*20 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 1/2*20
80000
کد کالا P105
زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 3/4*20 زانو صفحه دار توپیچ پرسی سایز 3/4*20
0
کد کالا P106
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 3/4*20 زانو صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 3/4*20
0
کد کالا P106
زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز 3/4*16 زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز 3/4*16
65000
کد کالا P101
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 3/4*16 زانو صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 3/4*16
73000
کد کالا P101
زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز 3/4*20 زانو صفحه دار روپیچ پرسی سایز 3/4*20
72000
کد کالا P102
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 3/4*20 زانو صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 3/4*20
83000
کد کالا P102
سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 16*1/2*16 سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 16*1/2*16
62000
کد کالا P123
سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 16*1/2*16 سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 16*1/2*16
102000
کد کالا P123
سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 16*1/2*20 سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 16*1/2*20
84500
کد کالا P124
سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 16*1/2*20 سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 16*1/2*20
110000
کد کالا P124
سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 20*1/2*20 سه راه خاردار 90 درجه پرسی سایز 20*1/2*20
84500
کد کالا P125
سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 20*1/2*20 سه راه خاردار 90 درجه کوپلی سایز 20*1/2*20
110000
کد کالا P125
سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 16*1/2*16 سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 16*1/2*16
70000
کد کالا P114
سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 16*1/2*16 سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 16*1/2*16
102000
کد کالا P114
سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 16*1/2*20 سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 16*1/2*20
89500
کد کالا P115
سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 16*1/2*20 سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 16*1/2*20
120000
کد کالا P115
سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 20*1/2*20 سه راه خاردار 180 درجه پرسی سایز 20*1/2*20
101000
کد کالا P116
سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 20*1/2*20 سه راه خاردار 180 درجه کوپلی سایز 20*1/2*20
120000
کد کالا P116
زانو توپیچ پرسی سایز 1/2*16 زانو توپیچ پرسی سایز 1/2*16
51000
کد کالا P159
زانو توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 زانو توپیچ کوپلی سایز 1/2*16
54600
کد کالا P159
زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*16 زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*16
62500
کد کالا P160
زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*16 زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*16
56000
کد کالا P160
زانو توپیچ پرسی سایز 1/2*20 زانو توپیچ پرسی سایز 1/2*20
60000
کد کالا P161
زانو توپیچ کوپلی سایز 1/2*20 زانو توپیچ کوپلی سایز 1/2*20
63000
کد کالا P161
زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*20 زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*20
86700
کد کالا P162
زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*20 زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*20
75000
کد کالا P162
زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*25 زانو توپیچ پرسی سایز 3/4*25
88000
کد کالا P163
زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*25 زانو توپیچ کوپلی سایز 3/4*25
105000
کد کالا P163
زانو توپیچ پرسی سایز 1*25 زانو توپیچ پرسی سایز 1*25
128500
کد کالا P164
زانو توپیچ کوپلی سایز 1*25 زانو توپیچ کوپلی سایز 1*25
118000
کد کالا P164
زانو توپیچ پرسی سایز 1*32 زانو توپیچ پرسی سایز 1*32
140000
کد کالا P165
زانو توپیچ کوپلی سایز 1*32 زانو توپیچ کوپلی سایز 1*32
154000
کد کالا P165
زانو توپیچ پرسی سایز 11/4*40 زانو توپیچ پرسی سایز 11/4*40
590000
کد کالا C166
زانو توپیچ کوپلی سایز 11/4*40 زانو توپیچ کوپلی سایز 11/4*40
268000
کد کالا C166
زانو توپیچ پرسی سایز 11/2*40 زانو توپیچ پرسی سایز 11/2*40
590000
کد کالا C167
زانو توپیچ کوپلی سایز 11/2*40 زانو توپیچ کوپلی سایز 11/2*40
268000
کد کالا C167
زانو توپیچ پرسی سایز 11/2*50 زانو توپیچ پرسی سایز 11/2*50
0
کد کالا C168
زانو توپیچ کوپلی سایز 11/2*50 زانو توپیچ کوپلی سایز 11/2*50
380000
کد کالا C168
زانو توپیچ پرسی سایز 2*63 زانو توپیچ پرسی سایز 2*63
0
کد کالا C169
زانو توپیچ کوپلی سایز 2*63 زانو توپیچ کوپلی سایز 2*63
546000
کد کالا C169
زانو توپیچ پرسی سایز 21/2*75 زانو توپیچ پرسی سایز 21/2*75
0
کد کالا C170
زانو توپیچ کوپلی سایز 21/2*75 زانو توپیچ کوپلی سایز 21/2*75
830000
کد کالا C170
زانو روپیچ پرسی سایز 3/4*20 زانو روپیچ پرسی سایز 3/4*20
66000
کد کالا P171
زانو روپیچ کوپلی سایز 3/4*20 زانو روپیچ کوپلی سایز 3/4*20
65000
کد کالا P171
زانو روپیچ پرسی سایز 1*25 زانو روپیچ پرسی سایز 1*25
112000
کد کالا P172
زانو روپیچ کوپلی سایز 1*25 زانو روپیچ کوپلی سایز 1*25
102000
کد کالا P172
زانو روپیچ پرسی سایز 1*32 زانو روپیچ پرسی سایز 1*32
135000
کد کالا P173
زانو روپیچ کوپلی سایز 1*32 زانو روپیچ کوپلی سایز 1*32
145000
کد کالا P173
سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 16*3/4*16 سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 16*3/4*16
101000
کد کالا P117
سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 16*3/4*16 سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 16*3/4*16
109000
کد کالا P117
سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 16*3/4*20 سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 16*3/4*20
103000
کد کالا P118
سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 16*3/4*20 سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 16*3/4*20
109000
کد کالا P118
سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 20*3/4*20 سه راه کنج صفحه دار روپیچ پرسی سایز 20*3/4*20
103000
کد کالا P119
سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 20*3/4*20 سه راه کنج صفحه دار روپیچ کوپلی سایز 20*3/4*20
124000
کد کالا P119
سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 16*1/2*16 سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 16*1/2*16
87000
کد کالا P120
سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 16*1/2*16 سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 16*1/2*16
110000
کد کالا P120
سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 16*1/2*20 سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 16*1/2*20
101000
کد کالا P121
سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 16*1/2*20 سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 16*1/2*20
129000
کد کالا P121
سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 20*1/2*20 سه راه کنج صفحه دار توپیچ پرسی سایز 20*1/2*20
101000
کد کالا P122
سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 20*1/2*20 سه راه کنج صفحه دار توپیچ کوپلی سایز 20*1/2*20
129000
کد کالا P122
سه راه توپیچ پرسی سایز 1/2*16 سه راه توپیچ پرسی سایز 1/2*16
75500
کد کالا P141
سه راه توپیچ کوپلی سایز 1/2*16 سه راه توپیچ کوپلی سایز 1/2*16
83000
کد کالا P141
سه راه توپیچ پرسی سایز 3/4*16 سه راه توپیچ پرسی سایز 3/4*16
85000
کد کالا P142
سه راه توپیچ کوپلی سایز 3/4*16 سه راه توپیچ کوپلی سایز 3/4*16
98000
کد کالا P142
سه راه توپیچ پرسی سایز 1/2*20 سه راه توپیچ پرسی سایز 1/2*20
93500
کد کالا P143
سه راه توپیچ کوپلی سایز 1/2*20 سه راه توپیچ کوپلی سایز 1/2*20
114000
کد کالا P143
سه راه توپیچ پرسی سایز 3/4*25 سه راه توپیچ پرسی سایز 3/4*25
127000
کد کالا P144
سه راه توپیچ کوپلی سایز 3/4*25 سه راه توپیچ کوپلی سایز 3/4*25
140000
کد کالا P144
سه راه توپیچ پرسی سایز 1*32 سه راه توپیچ پرسی سایز 1*32
225000
کد کالا P145
سه راه توپیچ کوپلی سایز 1*32 سه راه توپیچ کوپلی سایز 1*32
185000
کد کالا P145
سه راه توپیچ پرسی سایز 11/4*40 سه راه توپیچ پرسی سایز 11/4*40
487000
کد کالا C146
سه راه توپیچ کوپلی سایز 11/4*40 سه راه توپیچ کوپلی سایز 11/4*40
330000
کد کالا C146
سه راه توپیچ پرسی سایز 11/2*50 سه راه توپیچ پرسی سایز 11/2*50
672000
کد کالا C147
سه راه توپیچ کوپلی سایز 11/2*50 سه راه توپیچ کوپلی سایز 11/2*50
530000
کد کالا C147
سه راه توپیچ پرسی سایز 2*63 سه راه توپیچ پرسی سایز 2*63
1300000
کد کالا C148
سه راه توپیچ کوپلی سایز 2*63 سه راه توپیچ کوپلی سایز 2*63
624000
کد کالا C148
سه راه توپیچ پرسی سایز 21/2*75 سه راه توپیچ پرسی سایز 21/2*75
1700000
کد کالا C149
سه راه توپیچ کوپلی سایز 21/2*75 سه راه توپیچ کوپلی سایز 21/2*75
840000
کد کالا C149
زانو خاردار پرسی سایز 1/2*16 زانو خاردار پرسی سایز 1/2*16
52500
کد کالا P105
زانو خاردار کوپلی سایز 1/2*16 زانو خاردار کوپلی سایز 1/2*16
67600
کد کالا P105
زانو خاردار پرسی سایز 1/2*20 زانو خاردار پرسی سایز 1/2*20
67000
کد کالا P106
زانو خاردار کوپلی سایز 1/2*20 زانو خاردار کوپلی سایز 1/2*20
81000
کد کالا P106
کلکتور 1x1/2 2b کلکتور 1x1/2 2b
127000
کد کالا 11002
کلکتور 1x1/2 3b کلکتور 1x1/2 3b
195000
کد کالا 11003
کلکتور 1x1/2 4b کلکتور 1x1/2 4b
255000
کد کالا 11004
کلکتور 1x1/2 5b کلکتور 1x1/2 5b
320000
کد کالا 11005
کلکتور 1x1/2 6b کلکتور 1x1/2 6b
385000
کد کالا 11006
کلکتور 1x1/2 7b کلکتور 1x1/2 7b
445000
کد کالا 11007
کلکتور 1x1/2 7b کلکتور 1x1/2 7b
445000
کد کالا 11007
کلکتور 1x1/2 8b کلکتور 1x1/2 8b
516000
کد کالا 11008
کلکتور 1x1/2 9b کلکتور 1x1/2 9b
580000
کد کالا 11009
کلکتور 1x1/2 10b کلکتور 1x1/2 10b
645000
کد کالا 11010
کلکتور 11/4x1/2x2b کلکتور 11/4x1/2x2b
179000
کد کالا 10002
کلکتور 11/4x1/2x3b کلکتور 11/4x1/2x3b
240000
کد کالا 10003
کلکتور 11/4x1/2x4b کلکتور 11/4x1/2x4b
322000
کد کالا 10004
کلکتور 11/4x1/2x5b کلکتور 11/4x1/2x5b
450000
کد کالا 10005
کلکتور 11/4x1/2x6b کلکتور 11/4x1/2x6b
540000
کد کالا 10006
کلکتور 11/4x1/2x7b کلکتور 11/4x1/2x7b
630000
کد کالا 10007
کلکتور 11/4x1/2x8b کلکتور 11/4x1/2x8b
719000
کد کالا 10008
کلکتور 11/4x1/2x9b کلکتور 11/4x1/2x9b
725000
کد کالا 10009
کلکتور 11/4x1/2x10b کلکتور 11/4x1/2x10b
805000
کد کالا 10010
ابزار تنظیم سایز 16 ابزار تنظیم سایز 16
150000
ابزار تنظیم سایز 20 ابزار تنظیم سایز 20
180000
ابزار تنظیم سایز 25 ابزار تنظیم سایز 25
250000
ابزار تنظیم سایز 32 ابزار تنظیم سایز 32
320000
ابزار تنظیم سایز 40 ابزار تنظیم سایز 40
380000
ابزار تنظیم سایز 50 ابزار تنظیم سایز 50
470000
ابزار تنظیم سایز 63 ابزار تنظیم سایز 63
550000
ابزار تنظیم سایز 75 ابزار تنظیم سایز 75
0
فنر رو سایز 16 فنر رو سایز 16
130000
فنر رو سایز 20 فنر رو سایز 20
155000
فنر رو سایز 25 فنر رو سایز 25
195000
فنر رو سایز 32 فنر رو سایز 32
220000
شیر کوپلی مساوی سایز 16 شیر کوپلی مساوی سایز 16
95000
شیر کوپلی مساوی سایز 20 شیر کوپلی مساوی سایز 20
115000
شیر کوپلی مساوی سایز 25 شیر کوپلی مساوی سایز 25
220000
شیر کوپلی مساوی سایز 32 شیر کوپلی مساوی سایز 32
275000
شیر کوپلی مساوی سایز 40 شیر کوپلی مساوی سایز 40
720000
بست سایز 16 بست سایز 16
900
بست سایز 20 بست سایز 20
1100
بست سایز 25 بست سایز 25
1200
بست سایز 32 بست سایز 32
1700
درپوش کلکتور سایز 1 درپوش کلکتور سایز 1
35000
درپوش کلکتور سایز 11/4 درپوش کلکتور سایز 11/4
45000
صفحه نصب سایز 73 صفحه نصب سایز 73
3500
صفحه نصب سایز 153 صفحه نصب سایز 153
6000
صفحه نصب سایز 245 صفحه نصب سایز 245
8000
صفحه نصب سایز 500 صفحه نصب سایز 500
14000
درپوش پایه بلند سایز 1/2 درپوش پایه بلند سایز 1/2
2800
درپوش پایه بلند سایز 3/4 درپوش پایه بلند سایز 3/4
3100
دستگاه پرس دستی سایز 32-16 دستگاه پرس دستی سایز 32-16
3200000
قیچی سایز 32-16 قیچی سایز 32-16
180000
قیچی سایز 32-16 قیچی سایز 32-16
240000
ریمر سایز 25-20-16 ریمر سایز 25-20-16
150000
ریمر سایز 32-25-20 ریمر سایز 32-25-20
170000
بست ریلی بست ریلی
42000
بست خاردار بست خاردار
460
شیر روپیچ کوپلی سایز 1/2*16 شیر روپیچ کوپلی سایز 1/2*16
67000
شیر روپیچ کوپلی سایز 1/2*20 شیر روپیچ کوپلی سایز 1/2*20
81000
جعبه کلکتور سایز 45*45 جعبه کلکتور سایز 45*45
380000
جعبه کلکتور سایز 45*65 جعبه کلکتور سایز 45*65
480000
جعبه کلکتور سایز 45*95 جعبه کلکتور سایز 45*95
750000
مغزی سایز 1/2 مغزی سایز 1/2
22750
مغزی سایز 3/4 مغزی سایز 3/4
32500
مغزی سایز 1 مغزی سایز 1
54600
مغزی سایز 11/4 مغزی سایز 11/4
81500